Du er her:

Hva er PALS?

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.


Tilpasset av Arnesen & Meek-Hansen, 2008 etter: Walker, Covin & Ramsey, 1995; Horner & Sugai 2007

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Ofte er det bare noe få elever som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer. Likevel kan disse påvirke hele skolens læringsmiljø negativt.

 

PALS vurdert av UngSinn

UngSinnpanelet klassifiserer PALS som «et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3». UngSinn finner at PALS er «godt beskrevet gjennom flere norske og internasjonale fagartikler, i en egen fagbok og i bokkapitler i tillegg til at det er mye litteratur om den amerikanske PBIS». En finner videre at «det er en logisk sammenheng mellom målsettinger, metodevalg og målgruppe», og at «mekanismene man i PALS antar fører til mindre atferdsproblemer, positive atferdsmønstre og et godt læringsmiljø er forankret i psykologisk og pedagogisk teori og empiri».

Les klassifiseringen og vurderingen fra UngSinn:

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og sammhandling

Miljø for god læring

Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.