Du er her:

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er en evidensbasert behandlingsmetode for familier hvor en ungdom (11–18 år) viser bekymrende atferd som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.

 

Filmen viser hva FFT kan gjøre, og hvordan familien er kjernen i behandlingen.

Hva er funksjonell familieterapi?

Funksjonell familieterapi er et behandlingstiltak for familier hvor ungdommen har alvorlige utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø. Dette kan ofte være i form av høy konflikt og vold, skolefravær, rusproblemer eller venner som har dårlig innflytelse på dem. I FFT sees denne atferden i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre og at styrket samhandling innad i familien vil styrke familiens og ungdommens samhandling med nettverket rundt. Målet for behandlingen er at ungdommen skal fungere godt, uten alvorlige bekymringer. For å oppnå dette, retter behandlingen seg mot å

 

  • hjelpe familien til å forstå hverandre bedre
  • skape samtaler med fokus på håp og konstruktive løsninger
  • styrke familiens kommunikasjon og samarbeid
  • sette familien i stand til å løse framtidige utfordringer
  • bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i sitt nærmiljø og nettverk

 

Evalueringsforskning har vist at Funksjonell familieterapi gir god hjelp til familier og ungdom med bekymrende atferd, samt virker forebyggende i forhold til problemutvikling hos yngre søsken. For noen ungdommer kan FFT være et alternativ til flytting ut av hjemmet.

Hva består behandlingen av?

I FFT møter familien enten på terapeutens kontor eller terapeuten kan komme hjem til familien. Behandlingstilbudet skreddersys den enkelte familie ut fra de problemene som familien står overfor. Det blir utarbeidet en endringsplan hvor det legges vekt på trening i ulike ferdigheter som for eksempel kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning. Videre arbeides det med å sette familien i stand til å løse framtidige problemer på egen hånd og bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i nærmiljø og nettverk.

Behandlingen er intensiv med familiemøter minst en gang i uken med terapeuten, og terapeuten deltar ved behov i møter med skole, relevante instanser og støttepersoner. Omfanget av behandlingen er på 10–30 terapitimer over en periode på 3–6 måneder.

Hvem gir FFT-behandling?

Det er i dag seks FFT-team i Norge. Tre av disse finner vi i hhv Sør-Trøndelag, Stavanger og Sogn- og Fjordane, hvor det er barnevernet i den kommunen eller bydelen som familien bor som kan søke om behandling. Disse teamene drives av Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). FFT finnes også som behandlingstilbud på Familievernkontoret i Drammen (også Bufetat) og i det kommunale barnevernet i Bærum og Asker kommune og i Innlandet, som er et samarbeid mellom barnevernstjenestene i Ringsaker, Hamar og Stange kommune.

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU, er ansvarlig for opplæring av behandlere og kvalitetssikring av behandlingstilbudet.

For mer detaljert beskrivelse av FFT kan følgende artikler leses:

Mørkrid, D., & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker. Tidsskriftet Norges barnevern, 84, 15–23.

Thøgersen, D.M., Brunstad, A.L. og Christensen, B. (2019) Funksjonell familieterapi (s.399-414)  i Lorås, L. og Ness, O. (2019) Håndbok i familieterapi, Fagbokforlaget. ISBN: 9788245027907

Robbins, M. S., Alexander, J. F., Turner, C. W., & Hollimon, A. (2016). Evolution of functional family therapy as an evidence‐based practice for adolescents with disruptive behavior problems. Family Process55(3), 543-557

Hartnett, D., Carr, A., & Sexton, T. (2016). The Effectiveness of Functional Family Therapy in Reducing Adolescent Mental Health Risk and Family Adjustment Difficulties in an Irish Context. Family Process55(2), 287-304.

For mer informasjon om FFT, kontakt NUBUs spesialrådgiver Anne Lothe Brunstad, telefon: 40 01 76 20, e-post: a.l.brunstad@nubu.no.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.