Du er her:

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er en evidensbasert behandlingsmetode for familier hvor en ungdom (11–18 år) viser bekymrende atferd som vanskeliggjør samspillet i ungdommens familie og/eller nettverk.

 

FFT-metoden er utviklet av Jim Alexander, ph.d., og hans kolleger gjennom mer enn tretti år, og tilbys som behandlingsform i USA og i flere europeiske land, deriblant Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Irland, England og Skottland. Evalueringsforskning har vist at Funksjonell familieterapi gir god hjelp til familier og ungdom med atferdsvansker, samt virker forebyggende i forhold til problemutvikling hos yngre søsken.

Filmen viser hva FFT kan gjøre, og hvordan familien er kjernen i behandlingen.

Om metoden 
I Funksjonell familieterapi blir ungdommens atferd sett i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre. Metoden fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier. Behandlingen er inndelt i tre faser med følgende hovedmålsettinger:

1. Involverings- og motivasjonsfasen

 • Etablere en god og balansert kontakt med alle familiemedlemmene

 • Redusere negativitet og beskyldende kommunikasjon

 • Etablere en relasjonell problemforståelse i familien

 • Skape håp om at det er mulig å løse de problemene familien står ovenfor

 • Kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

2. Atferdsendringsfasen

 • Utforme en endringsplan tilpasset familiens behov og relasjoner

 • Gjennomføre endringsplanen med fokus på opplevelse av mestring

 • Trening i konkrete ferdigheter som kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning

3. Generaliseringsfasen

 • Opprettholde positive atferdsendringer over tid

 • Generalisere bruken av ferdigheter til nye områder

 • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer på egen hånd

 • Bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i nærmilljø og nettverk

FFT-behandling har vanligvis et omfang på 10–30 terapitimer over en periode på 3–6 måneder.

For mer detaljert beskrivelse av FFT kan følgende artikkel leses:

Mørkrid, D., & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker. Tidsskriftet Norges barnevern, 84, 15–23.

For mer informasjon om FFT, kontakt NUBUs spesialrådgiver Anne Lothe Brunstad, telefon: 40 01 76 20, e-post: a.l.brunstad@nubu.no.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.