Du er her:

Treatment Foster Care – Oregon (TFCO)

Tilbud for familier og ungdom i alderen tolv til atten år, hvor familien har kommet inn i et negativt samspillsmønster og barnet har utviklet problemer på flere områder

Hva er TFCO? (Treatment Foster Care – Oregon)

TFCO er et behandlingstilbud for familier og ungdom som har utviklet alvorlige problemer på flere arenaer. Familiene opplever ofte store konflikter. Ungdommen kan ha problemer med skolen, rusmisbruk og utagering.

TFCO er utviklet som en behandlingsmetode i Norge i samarbeid med TFCO i Sverige og NUBU. TFCO bygger på en modell utviklet ved Oregon Social Larning Center (OSCL) i Eugene, USA.

Hva er målet med  behandlingshjem?

Målet er at ungdommen skal kunne bo hjemme og ha gode relasjoner til familie og venner, drive med positive fritidsaktiviteter og trives på skolen.

Hvor arbeider vi i TFCO?

 • Ungdommen bor i et behandlingshjem i 9–12 måneder. Behandlingshjemmene er vanlige hjem som både får daglig veiledning og støtte, samt ukentlig felles veiledning. De har mulighet til å ringe TFCO-teamet hele døgnet ved behov.

 • Ungdommen går ukentlig i indvidualterapi og ferdighetstrening, og møter foreldrene i familieterapi. Gradvis tilbringer ungdommen mer tid hjemme hos foreldrene.

Hvordan jobber vi?

 • I TFCO er vi opptatt av å skreddersy hver behandling til den enkelte ungdom og familien.

 • Hver uke setter vi mål, som både ungdommen og foreldrene, jobber sammen mot.

 • Behandlingen er intensiv i perioder, og både ungdommen og foreldrene kan ringe sin terapeut ved behov, 24 timer i døgnet.

Hva betyr det å være et behandlingshjem?

 • Behandlingshjemmene våre er en del av TFCO-teamet og følger ungdommens tilpassete behandlingsplan.

 • Behandlingshjemmets hovedoppgave er å bli kjent med ungdommen og skape trygghet slik at de kan støtte ungdommen i endringsarbeidet.

 • I TFCO settes store ressurser inn for å gjøre det å være behandlingshjem til en givende erfaring. Det gis opplæring forut for plasseringen, samt tilgang til behandlingsteamet for støtte, råd eller hjelp 24timer i døgnet.

 • Behandlingshjemmene deltar på ukentlig gruppeveiledning hvor de kan dele erfaringer og strategier med hverandre, og hvor de får hjelp fra behandlingsteamet.

 • Det er daglig telefonkontakt mellom behandlingshjemmet og øvrig behandlingsteam.

Teamet

 • TFCO-teamet består av en behandlingsleder, en behandlingshjemskonsulent, en individualterapeut, en familieterapeut og en ferdighetstrener.

 • TFCO har ansvaret for ungdommen under behandlingen og har mye kontakt med både BUP, PPT, skole og andre viktige involverte.

 • TFCO jobber for at ungdommer får gode relasjoner til sine foreldre, driver med positive fritidsaktiviteter og trives på skolen

 

NUBU har ansvaret for implementeringen av metoden i Norge i samarbeid med Bufetat. Det er etablert to team, lokalisert henholdsvis i Sandvika (region Øst) og i Drammen (region Sør). På sikt arbeides det for å kunne tilby TFCO i alle regioner. 

For mer informasjon om TFCO kan fagdirektør Dagfinn Mørkrid Thøgersen kontaktes på d.m.thogersen@nubu.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.