Du er her:

TFCO

TFCO (Treatment Foster Care Oregon) er en fosterhjembasert behandlingsmetode for ungdommer i alderen 12–17 år med alvorlige atferdsproblemer. Den er utviklet som et alternativ til institusjonsplassering eller annen gruppebasert plassering. Metoden er den samme som den som tidligere het MTFC (Multidimentional Treatment Foster Care).

Ungdommens familie må forplikte seg til å delta aktivt i behandlingen, og målsettingen er at ungdommen skal kunne flytte hjem.

Metoden bygger på sosial læringsteori, økologisk teori og forskningen på risiko og beskyttelsesfaktorer for utvikling og opprettholdelse av atferdsproblemer. Det legges særlig vekt på betydningen av familieinteraksjoner, både for å forstå utviklingen av problemene og som et utgangspunkt for endringsarbeid. 

En teambasert behandling

TFCO er en koordinert og helhetlig teambasert behandling. TFCO-teamet består av behandlingsleder, behandlingshjem, behandlingshjemskonsulent, individualterapeut, familieterapeut og ferdighetstrener. Medlemmene av teamet har klart definerte roller i behandlingen, og sørger samlet sett for en helhetlig og individuelt tilpasset behandling til hver enkelt ungdom og familie.

Utover teamets direkte arbeid med familien, kjennetegnes TFCO av omfattende utadrettet aktivitet gjennom samarbeid med og veiledning av viktige instanser og ulike systemer som ungdommen er en del av. Avhengig av behov etableres tett kontakt med skole, BUP, NAV, lokalt barnevern og/eller andre viktige aktører.

Funksjonene i TFCO-teamet

Behandlingslederen styrer behandlingen og skal gjennom sin ledelse av teamets ukentlige behandlingsmøter sikre en helhetlig integrert behandling. I tillegg gir behandlingslederen ukentlig gruppeveiledning og løpende oppfølging av behandlingshjemmene som er tilknyttet teamet. Behandlingslederen er tilgjengelig for behandlingshjemmet og teamet 24 timer i døgnet.

Behandlingshjemmet er et spesielt opplært midlertidig fosterhjem, hvor ungdommen flytter inn på heltid ved oppstart i TFCO. Kun én ungdom bor i behandlingshjemmet om gangen, utover familiens egne barn. I behandlingshjemmet følger fosterforeldrene opp planene behandlingsleder har lagt.

  • Arbeidet vil i stor grad rette seg inn mot følgende hovedområder:

  • forsterke hans eller hennes positive atferd og ressurser

  • utvikle positive vennerelasjoner og prososiale ferdigheter

  • gi forutsigbare konsekvenser for negativ atferd

  • gi tilstrekkelig tilsyn

  • skape trygg og god voksenkontakt

  • begrense kontakten med antisosiale jevnaldrende

Gradvis mer tid hjemme i familien

Utover i behandlingen vil ungdommen gradvis tilbringe mindre tid i behandlingshjemmet og mer tid hjemme i familien. Framdriften i tilbakeflyttingen styres av framskritt i behandlingen.

Behandlingshjemskonsulenten deltar i gjennomføring av de ukentlige veiledningene av behandlingshjemmet, har daglig oppfølging av hjemmet og innhenter daglig informasjon om ungdommens utvikling i behandlingshjemmet. Konsulenten har også ansvar for å håndtere og legge til rette for behandlingshjemmets kontakt med barnevernsystemet.

Familieterapeuten har ukentlig terapi med ungdommens familie, hvor ungdommen som oftest deltar. Målet med familieterapien er å hjelpe familien med å legge forholdene til rette slik at ungdommen skal kunne flytte hjem igjen. Innholdet i familieterapien styres i stor grad av behovene til den enkelte ungdom og familie. I tidlig fase er det fokus på sentrale tema som relasjoner/tilknytning, samhold og varme, positiv involvering, effekten av oppmuntring og ros ved mestring, hvordan å sette nødvendige grenser på en god måte, problemløsningsferdigheter m.m. Kjernen i det terapeutiske endringsarbeidet med familiesystemet innebærer aktivt arbeid med relasjonene, samspillet og kommunikasjonen i familien. Terapeuten identifiserer og bidrar til å endre uhensiktsmessige (og ofte fastlåste) mønstre som har skapt problemer. Terapien skal synliggjøre og bidra til nye og bedre måter å fungere sammen på. Når ungdommen etter hvert er gradvis mer hjemme i familien, blir planlegging og evaluering av hjemmebesøk en viktig del av samarbeidet. Familieterapeuten har høy grad av tilgjengelighet for familien, også utenfor normalarbeidstid, for å kunne gi råd og veiledning i utfordrende situasjoner.

Individualterapeuten har ukentlige samtaler med ungdommen. Innholdet tilpasses etter ungdommens behov, men hovedfokuset skal ligge på å støtte ungdommens tilpasning til dagliglivet, behandlingshjemmet og endringer som er nødvendige for at ungdommen skal kunne flytte hjem. Individualterapeuten kan delta i familieterapi for å støtte ungdommen i disse familiesamtalene. Relevante tema i individualterapi kan være aggresjonshåndtering og impulskontroll, mestring av rusproblematikk, og fokus på hva som skal til for at ungdommen skal mestre mer prososial atferd og interaksjon med prososiale ungdommer. Hos en stor del av ungdommene vil også internalisert problematikk som depresjon, angst og traumer adresseres i individualterapien. Individualterapeuten har høy grad av tilgjengelighet for ungdommen, også utenfor normalarbeidstid, for å kunne gi råd og veiledning i utfordrende situasjoner.

Ferdighetstreneren møter ungdommen ukentlig for å øve på konkrete sosiale ferdigheter i reelle situasjoner. Oppgavene i ferdighetstreningen styres av behandlingsleder og utarbeides i samarbeid med individualterapeuten. Hovedfokuset er ofte å utvikle prososiale ferdigheter som er helt nødvendige for å fungere blant jevnaldrende i «normale» miljøer. Det foregår en utstrakt koordinering mellom arbeidet i individualterapien og ferdighetstreningen. Prososiale atferdsstrategier kan f.eks. planlegges og problemløses med ungdommen i individualterapi, for deretter å være gjenstand for konkret trening i ferdighetstreningen. Ferdighetstrener har en unik mulighet til å gjøre observasjoner både av hva ungdommen mestrer og sliter med i en naturlig kontekst, noe som er av stor verdi for øvrige medlemmer av behandlingsteamet. Ferdighetstreningen er også en arena for å utvikle nye fritidsinteresser.

 

Behandlingstiden i TFCO er ca. 9–12 måneder.

Forskning på effekten av TFCO har vist meget gode resultater.

TFCO er tatt i bruk i USA, Canada, England, Irland, Nederland, Sverige og Danmark. NUBU har ansvaret for implementeringen av metoden i Norge i samarbeid med Bufetat. Det er startet to team innenfor Statlig Regionalt Barnevern, lokalisert i henholdsvis Sandvika (Region Øst) og Drammen (Region Sør).

 

For mer informasjon om TFCO kan Rebecca Ervik-Jeannin kontaktes på r.j.ervik-jeannin@nubu.no eller på telefon 94 86 68 57.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.