Special Menu

Agathe Backer-Grøndahl

Agathe Backer-Grøndahl

Agathe Backer-Grøndahl

Stilling Forsker
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 95 21 14 09

Kompetanseområder

Utviklingspsykologi, særlig om utvikling av evnen til selvregulering og betydning for senere tilpasning. Forskning på empirisk støttede programmer for forebygging og behandling av barn og unges psykiske vansker.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner

Doktorgradsavhandling:

Backer-Grøndahl, A. (2017). Childhood self-regulation: Measurement, early predictors, and relations with social-emotional functioning and academic competence in school. Ph.D. avhandling, Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter:

Feldman, J. S., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. (2022). Stable, longitudinal relations between early paternal supportive parenting and preschool-age children's self-regulation. Social Development, 1-16. https://doi.org/10.1111/sode.12607

Backer-Grøndahl, A., Arnesen, A., Idsøe, T., Grønlie, A. A., & Tømmerås, T. (2022). Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020. Psykologi i kommunen. Nr. 1, 2022. https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/forebyggende-hjelpetiltak-under-korona-varen-2020/19.228?fbclid=IwAR29W1drnB8M9uDV40-ljHtDU6pFTBLOoyKhwBjtGTCIUXAS5gstv8f6Tzw

Helland, S., Rognstad, K., Kjøbli, J., Mellblom, A., & Backer-Grøndahl, A. (2021). Psykologer i kommunen: En kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 6, 2021, side 484-491. https://doi.org/10.52734/P43yN32q

Backer-Grøndahl, A. og Helland, S., S. (2020). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Preschool Anxiety Scale – Revised (PAS-R). Psyktestbarn, 4. http://doi.org/10.21337/0068.

Jozefiak, T. og Backer-Grøndahl, A. (2019). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Self-Perception Profile for Adolescents. PsykTestBarn, 1;1. doi:10.21337/0060.

Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Idsøe, T. Hot and cool self-regulation, academic competence, and maladjustment: Mediating and differential relations, Child Development, Early view, online version. 

Backer-Grøndahl, A., & Martinussen, M. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor. PsykTestBarn, 1:1, http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/bpm-brief-problem-monitor

Backer-Grøndahl, A., & Nærde, A. (2016). Self-regulation in early childhood: The role of siblings, center care and socioeconomic status. Social Development, 26, 530-544.

Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., Ulleberg, P., & Janson, H. (2016) Measuring effortful control using the Children’s Behavior Questionnaire-Very Short Form: Modeling matters. Journal of Personality Assessment, 98, 100-109.

Fyhri, A., Bjørnskau, T., & Backer-Grøndahl, A. (2012). Bicycle helmets - a case of risk compensation? Transportation Research Part F, 15, 612-624.

Fyhri, A., & Backer-Grøndahl (2012). Personality and risk perception in transport. Accident analysis and prevention, 49, 470-475.

Backer-Grøndahl, A. & Sagberg, F. (2011). Driving and telephoning: Relative accident risk when using hand-held and hands-free mobile phones. Safety Science, 49, 324-330.

Backer-Grøndahl, A., Fyhri, A., & Ulleberg, P. (2009). Accidents and Unpleasant Incidents: Worry in transport and prediction of travel behaviour. Risk Analysis, 29, 1217-1226.

 

Bokkapitler

Backer-Grøndahl, A. & Nærde, A. (2023). Selvregulert og skoleklar? I Flaten, K. (red.) Temperament hos små og store barn. Cappelen Damm Akademisk. https://cappelendamm.no/_temperament-hos-sma-og-store-barn-kirsten-flaten-9788202717520

 

Populærvitenskapelige artikler:

Nærde, A. & Backer‐Grøndahl, A. (2020). Hvem påvirker hvem? Hvordan barn skaper sine foreldre. KONTEKSTonline, 5. ISSN 2535-4825.

Backer-Grøndahl, A., & Nærde, A. (2015). Den viktige og vanskelige selvreguleringen hos barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52, 497-502.

Fyhri, A., Bjørnskau, T., & Backer-Grøndahl, A. (2009). Råest og farligst. Samferdsel, 4.

Backer-Grøndahl, A. & Fyhri, A. (2008). Trygt eller truende på reisen? Samferdsel, 2.

 

Rapporter

Zachrisson, H.D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Smått er godt: Sosial kompetanse og atferd hos 3-åringer – sammenhenger med barnehagebruk og kjennetegn ved barnegruppen. Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling. Rapport til Kunnskapsdepartementet. Oslo: Atferdssenteret

Zachrisson, H.D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., & Ogden, T. (2012). Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år. Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling. Rapport til Kunnskapsdepartementet. Oslo: Atferdssenteret

Backer-Grøndahl, A. (2010). Ungdom, utvikling og ulykker. TØI-rapport 1088/2010.

Backer-Grøndahl, A. (2010). Evaluering av Jentenes trafikkaksjon. TØI-rapport 1076/2010.

Sagberg, F., Backer-Grøndahl, A. (2010). A catalogue of applications and research topics for future naturalistic driving studies. PROLOGUE Deliverable D1.3. Oslo, Norway: TØI Institute of Transport Economics

Backer-Grøndahl, A., Phillips, R., Sagberg, F., Touliou, K., Gatscha, M. (2009). Naturalistic driving observation: Topics and applications of previous and current naturalistic studies. PROLOGUE Deliverable D1.1. TØI Institute of Transport Economics, Oslo, Norway.

Backer-Grøndahl, A. & Fyhri, A. (2009). Risk perception and transport – a literature review. TØI-rapport 1008/2009.

Backer-Grøndahl, A. (2009). Fartsvalg: Holdninger, kunnskap og atferd. TØI-rapport 1005/2009

Backer-Grøndahl, A. og Ulleberg, P. (2008). Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko. Oslo: Transportøkonomisk insitutt. TØI rapport 943/2008.

Backer-Grøndahl, A. (2008). Telefoner i trafikken: En litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring. Oslo: Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 939/2008.

Backer-Grøndahl, A., Amundsen, A. H., & Fyhri, A. (2007). Trygt eller truende? Opplevelse av utrygghet på ulike transportmidler Oslo: Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 913/2007

Nesvåg, S., Backer-Grøndahl, A., Duckert, F., Enger, Ø., Huseby, G., & Kraft, P. (2007). Tidlig intervensjon på rusfeltet – en kunnskapsoppsummering. Rapport IRIS – 2007/021.

Backer-Grøndahl, A., Kraft, P. (2006). Teknologisk baserte korte alkoholintervensjoner – en litteraturgjennomgang. Rapport. Oslo: Psykologisk institutt, UiO.

Backer-Grøndahl, A. (2006). Adolescent alcohol use and the theory of planned behaviour: An examination of social influence. Master thesis. Oslo: Psykologisk institutt, UiO.