Special Menu

Mari-Anne Sørlie

Mari-Anne Sørlie

Mari-Anne Sørlie

Stilling Forsker
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 48 84 23 16

Kompetanseområder

Atferdsproblemer blant barn og unge (behavior problems among children and youths),
sosial kompetanse (social competence), skoleintervensjoner (school-based interventions), tiltaksevaluering (effectiveness research), evidensbasert praksis (evidence-based practices), og implementeringskvalitet (implementation quality).

Forskningsprosjekter

- Hovedansvarlig forsker i den longitudinelle utviklings- og evalueringsstudien Positiv atferdsstøtte i skolen.

- Medansvarlig forsker i den NFR-finansierte inter-senter studien Langtidseffekter av skoleintervensjoner.

Publikasjoner

Ogden, T., Olseth, A. R., Sørlie, M.-A. & Hukkelberg, S. (2021). Teacher’s Assessment of Gender Differences in School Performance, Social Skills, and Externalizing Behavior From Fourth Through Seventh Grade. Journal of Educationhttps://doi.org/10.1177/00220574211025071

Sørlie, M.-A. (2021). Structural, cultural and instructional predictors essential to sustained implementation fidelity in schools: The School-Wide Positive Behavior Support Model (SWPBS). International Journal of Educational Research Open. Volumes 2–2, 2021, 100082. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100082

Nordahl, K. B., & Sørlie, M. A. (2021). Ny kunnskap om barn i kontakt med barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98 (2)90-103. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-02

Borgen, N. T., Raaum, O., Kirkebøen, L. J., Sørlie, M.-A., Ogden, T., Frønes, I. (2021). Heterogeneity in short- and long-term impacts of School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on academic outcomes, behavioral outcomes, and criminal activity. Journal of Research on Educational Effectiveness. https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1862375

Aase, H., Lønnum, K., Sørlie, M.-A., Hagen K.A., Gustavson K. & Utgarden, I.-H. "Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering". Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

Borgen, N. T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O. & Sørlie, M.A. (2019) Impacts of school-wide positive behavior support: Results from National Longitudinal Register Data. International Journal of Psychology. doi: 10.1002/ijop.12575.

Sørlie, M.A. & Breivik, K. (2019). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket De Utrulige Årenes (DUÅs) skole-og barnehageprogram (1.utg.). Ungsinn 1:1.

Sørlie, M.-A. (2018). Hva kan vi forvente av PALS? KONTEKSTonline, 2, 5–19. ISSN 2535–4825.

Sørlie, M.-A. (2018). Hvilken effekt har PALS på trakassering og mobbing i skolen? En kortartikkel (online 25.06.18), nubu.no.

Sørlie, M-A., Idsoe, T., Ogden, T., Olseth, A. R., & Torsheim, T. (2018). Behavioral trajectories during middle childhood: Differential effects of the School-Wide Positive Behavior Support Model. Prevention Science, 1-11, First online, 18.08.18. DOI 10.1007/s11121-018-0938-x (open access).

Keles S., Olseth A. R., Idsøe T. & Sørlie M.-A. (2018). The longitudinal association between internalizing symptoms and academic achievement among immigrant and non-immigrant children in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. doi.org/10.1111/sjop.12454.

Ogden, T. & Sørlie, M.A. (2018) Postscript. Implementing and Evaluating Empirically Based Family and School Programmes for Children with Conduct Problems in Norway. International Journal of Emotional Education, 10 (2), 111-117.

Arnesen, A., & Sørlie, M.-A. (2016). PALS – En innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen. I S. K. Ertesvåg, H. Eng, I. Frønes, & J. Kjøbli (red.). Inkludering og utvikling – Førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Olseth, A. R. (2016). Examining Teacher Outcomes of the School-Wide Positive Behavior Support Model in Norway: Perceived Efficacy and Behavior Management. Sage Open, April–June 2016, 1–13. DOI: 10.1177/2158244016651914.

Torsheim, T., Sørlie, M-A., Olseth, A. R., & Bjørnebekk, G. (2015). Environmental and temperamental correlates of alcohol user patterns in grade 7 students. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32, 605–622. doi: 10.1515/nsad-2015-0057 

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Olseth, A. R. (2015). Preventing Problem Behavior in School through School-Wide Staff Empowerment: Intervention Outcomes. World Journal of Educational Research, 2 (2), 117–139.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2015). School-Wide Positive Behavior Support – Norway. Impacts on problem behavior and classroom climate. International Journal of School & Educational Psychology, 00, 1–16.

Sørlie, M-A., & Holt, P. (2015). Vurdering av en forskningsprotokoll for evaluering av skoleprogrammet «Mitt valg» utarbeidet ved Institutt for atferdsvitenskap, Høyskolen i Oslo og Akershus. Rapport 10.3.2015. Oslo: Atferdssenteret.

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Vannebo, A. (2015). Skoleprogram bedrer læringsmiljøet. Kronikk. forebygging.no

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2014b). Reducing threaths to validity by design in a non-randomized experiment of a school-wide intervention model. International Journal of School & Educational Psychology, 1. 2 (4), 235–246.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2014a). Mindre problematferd i grunnskolen? Lærervurderinger i et 10-års perspektiv. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3, 190–202.

Sørlie M-A., Ogden T., Arnesen A., Olseth A., & Meek-Hansen W. (2014). Skoleledere om PALS. En spørreskjemaundersøkelse. Spesialpedagogikk 1, 17–29.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2014). Positiv læringsstøtte. Hele skolen med. Oslo: Universitetsforlaget.

Sørlie, M-A. (2014). PALS − en skoleomfattende innsatsmodell for positiv atferds- og mestringsstøtte i skolen. I Skolerapport – hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet (s. 52−54). Oslo: Bufdir.

Ogden, T., Sørlie, M-A., Arnesen, A., & Meek-Hansen, W. (2012). The PALS School-Wide Positive Behavior Support Model in Norwegian Primary Schools – implementation and evaluation. In J. Visser (Ed. ) Transforming troubled lives: Strategies and interventions with children and young people with social emotional and behavioural difficulties ( 39–55). London: Emerald Group publishing.

Sørlie, M-A., & Torsheim, T. (2011). Multilevel analysis of the relationship between teacher collective efficacy and problem behaviour in school. School Effectiveness and School Improvement, 2, 175–191.

Arnesen, A., Meek-Hansen, W., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2011). Det snikforskes ikke på skolebarna. Kronikk. Bergens Tidende, 30. oktober 2011.

Sørlie, M-A., Ogden, T., Solholm, R., & Olseth, R. A. (2010). Implementeringskvalitet – om hvordan få tiltak til å virke. En oversiktsartikkel, s. 315–321. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Sørlie, M-A. (2010). Situasjonsrapport for X skole. Tilbakemelding fra forskningsprosjektet «Positiv atferdsstøtte i skolen 07–12». Individuell evalueringsrapport til 48 intervensjonsskoler (PALS, PALS Komprimert). Oslo: Atferdssenteret.

 Sørlie, M-A. (2010). Situasjonsrapport for XX skole. Tilbakemelding fra forskningsprosjektet «Utvikling av atferds- og mestringsproblemer i skolen 07–11». Individuell evalueringsrapport til 17 kontrollskoler (BAU). Oslo: Atferdssenteret.

Arnesen, A. & Sørlie, M-A. (2010). Forebyggende arbeid i skolen. I E. Befring, I., Frønes & M-A., Sørlie (red). Sårbare unge. Nye perspektiver og utfordringer, s. 86–102. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M-A. (red.) (2010). Sårbare unge. Nye perspektiver og utfordringer. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M-A. (2010). Forord. Sårbare unge – nye perspektiver. I E., Befring, I., Frønes & M-A., Sørlie (red.). Sårbare unge. Nye perspektiver og utfordringer, s. 13-14. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Befring, E., Frønes, I., & Sørlie, M-A. (2010). Etterord – et kompetansebasert barnevern. I E., Befring, I., Frønes & M-A., Sørlie (red.). Sårbare unge. Nye perspektiver og utfordringer, s. 260–266. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2009). Implementing and evaluating empirically based family and school programmes for children with conduct problems in Norway. Journal of Emotional Education, 1, 94–107.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2008). Positiv adfærd og støttende læringsmiljø i skolen. København: Dafolo.

Kjøbli, J., & Sørlie, M-A. (2008). School outcomes of a community-wide intervention model aimed at preventing problem behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 4, 365–375.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2008). Adfærdsproblemer hos barn og unge. Teoretiske og praktiske tilgange. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2008). Att möta beteende problem bland barn och ungdommar. Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber Förlag.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (2008). Samarbeid mellom hjem og skole – erfaringer og utfordringer (lydbok-versjon). I M. Sandbæk & G. Tveit (red.) (1996). Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier. Oslo: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Sørlie, M-A. (2008). Atferds- og mestringsproblemer i skolen – mer effektive tiltak trengs. I  J. H. Schultz, A-M. Hauge, & H. Støre. Ingen ut av rekka går. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Sørlie, M-A., Hagen, K. A., & Ogden, T. (2008). Social competence and antisocial behavior. Continuity and distinctiveness across early adolescence. Journal of Research on Adolescence, 18(1), 121–144.

Sørlie,  M-A. (2007). Positiv atferdsstøtte i skolen – en effektstudie av PALS-modellen. Prosjektplan. Oslo: Atferdssenteret.

Sørlie, M-A. (2007). Intervensjonsberedskap i skolen. Prosjektplan. Oslo: Atferdssenteret.

Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2007). Immediate outcomes of PALS. A school-wide multi-level program targeting behavior problems in elementary schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 5, 471–491.

Ogden, T., Sørlie, M-A., & Amlund Hagen, K. (2007). Building strength through enhancing social competence in immigrant students at primary school. A pilot study. Journal of Emotional and Behavioural Difficulties, 2, 105–117.

Arnesen, A., Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2006). Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T., & Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget.

Arnesen, A., Sørlie, M-A., & Ogden, T. (2003). Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen – et skoleomfattende tiltaksprogram. Spesialpedagogikk, 9, 18–27.

Nordahl, T., Sørlie, M-A, Tveit, A. & Manger, T. (2003a). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Oslo: Læringssenteret.

Nordahl, T, Sørlie, M-A, Tveit, A., og Manger, T. (2003b). Alvorlige atferdsvansker. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Oslo: Læringssenteret.

Sørlie, M-A. (2002). Alvorlige atferdsproblemer krever effektiv forebygging. Etterord. I. Schultz, J-H., Hauge, A-M., & Støre, H.: Ingen ut av rekka går. Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian (s. 187–194). Oslo: Universitetsforlaget.

Ogden, T., & Sørlie, M-A. (2001). Sosial kompetanse i et funksjonelt og empirisk perspektiv. Nordisk Psykologi, 3, 209–222.

Sørlie, M-A. (2000). Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. En forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo: Praxis forlag.

Sørlie, M-A. (1999a). Atferdsproblemer i skolen. Fokus på stabilitet, endring – og forandring. Spesialpedagogikk, 3, 28–44.

Sørlie, M-A. (1999b). Alternative skoler – lovende tiltak i forebygging av alvorlige atferdsproblemer og tilkortkomming. Spesialpedagogikk, 9, 12–24.

Nordahl, T., & Sørlie, M.-A. (1998). Brukerperspektiv på skolen.  Elever og foreldre om skole og relasjoner.  Rapport 12d–98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sørlie, M-A. (1998a). Liv og leven i skolen. Omfang og utslag av problematferd. Rapport12b–98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sørlie, M-A. (1998b). Mestring og tilkortkomming i skolen. Fokus på elevers skolefaglige kompetanse, sosiale kompetanse og selvoppfatning. Rapport 12c–98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sørlie, M-A., & Nordahl, T. (1998). Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Hovedrapport fra forskningsprosjektet «Skole og Samspillsvansker». Rapport 12a/98. Oslo. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sørlie, M-A. (1996). Forskning vedrørende svake grupper. Etiske utfordringer ved valg av forskningstema og teoretiske perspektiver. Oslo: NOVA / Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie, M-A. (1996). Målingsproblematikk. Elev- og foreldrevurdert foreldrestøtte. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (1996). Kartleggingsundersøkelsen 1995. Foreløpige resultater. Delrapport 2. Prosjekt Skole og Samspillsvansker. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (1996). Kartleggingsundersøkelsen 1995. Skole- og klasseresultater. Skoleintern rapport til hver av de 16 deltakerskolene. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (1996). Samarbeid mellom hjem og skole.. Erfaringer og utfordringer. I: Sandbæk, M. og Tveiten, G. (red.): Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier, 183–212. Oslo: Kommuneforlaget.

Nordahl, T., & Sørlie, M-A. (1996). Validitetsvurderinger. Kompetanse i kontekst. En studie av risiko og kompetanse hos 10- og 13-åringer. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Nordahl, T., & Sørlie M-A. (1994). Hvordan utvikle gode opplæringstilbud til elever med atferds- og relasjonsvansker? I: Helgeland, I. M. (red.): Utfordrende ungdom i skolen, 43–66. Oslo: Kommuneforlaget.

Nordahl, T., & Sørlie M-A. (1995): Kartleggingsundersøkelsen, Utvikling av måleinstrument. Delrapport 1, Prosjekt Skole og Samspillsvansker. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie, M-A. (1994). Skole- og miljøsentre. Opplæringsalternativer for ungdom med atferds- og relasjonsvansker. I: Helgeland, I. (red.): Utfordrende ungdom i skolen, 105–125, Oslo: Kommuneforlaget.

Sørlie, M-A. (1994). Engelske erfaringer med sterkinstitusjoner. Internrapport BVU. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie, M-A. (1994). BVU som evalueringsinstitusjon. BVUs årsrapport 1993. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.                   

Sørlie, M-A. (1994). Oppfølgingstjenesten. Et nytt serviceorgan for ungdom uten stabil jobb eller skoleplass. Schola, 2.

Sørlie, M-A. (1994). Fakta om oppfølgingstjenesten. Spesialpedagogikk, 6, 10–11.

Sørlie, M-A. (red.), Havnen, K., & Utgaard, B. O. (1994). Idébank for Barnevernet 1994. Rapport 1 i Rapportserie fra Barnevernets Utviklingssenter. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Ogden, T., & Sørlie, M-A. (1994). Oppfølgingstjenesten. Fra prosjekt til praksis. Spesialpedagogikk, 6, 3–9.

Sørlie M-A. (1993). Evaluering av prosjekt Oppfølgingstjeneste, Delrapport 4. BVUs skriftserie nr.7. Oslo: Barnevernets utviklingssenter.

Sørlie M-A. (1993). Oppfølging av ungdom uten arbeid eller skoleplass. Sluttrapport evaluering av Prosjekt Oppfølgingstjeneste. BVUs rapportserie nr. 4. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie M-A. (1992). Den ustabile overgangsfasen. Behov for oppfølging i overgangen til videregående skole/arbeid. Spesialpedagogikk, 9, 13–21.

Sørlie M-A. (1992). Evaluering av prosjekt Oppfølgingstjeneste, Delrapport 1, Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie M-A. (1992). Evaluering av prosjekt Oppfølgingstjeneste, Delrapport 2, Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Sørlie M-A. (1992). Evaluering av prosjekt Oppfølgingstjeneste, Delrapport 3, BVUs skriftserie nr. 4. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Skogen, K., & Sørlie M-A. (1992). Innføring i innovasjonsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Sørlie M-A. (1992). Forsterket foreldrearbeid. Foreldre, lærere og sosialhjelpere i samarbeid om barn i risikosonen, Spesialpedagogikk, 2, 34–42.

Sørlie M-A. (1991). Skole- og miljøtiltak – Et bidrag i det forebyggende ungdomsvernet? Norges Barnevern, 4, 17–30.

Sørlie M-A. (1991). Alternative skoler – Lokale kompetansesentra for utsatt ungdom, Rapport nr. 4 i  BVUs rapportserie. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Ogden. T., & Sørlie M-A. (1991). Alternative skoler. Lokale kompetansesentra for elever med tilpasnings- og relasjonsproblemer. Spesialpedagogikk, 7, 9–20.

Befring. E., & Sørlie M-A. (1990). Synshemmedes informasjons-, fritids- og opplæringssituasjon i Norge. Forprosjekt I, Planlegging og utforming av forskning. Hosle: Statens Spesiallærerhøyskole.

Sørlie M-A. (1989). Forbedring av spesialpedagogiske kvalifikasjoner? Innovasjonsavhandling. Embetsstudiet. Hosle: Statens Spesiallærerhøyskole.

Larsen Berg, H., & Sørlie M-A. (1988). Mål i spesialutdanningen. En analyse av SSLHs mål for 2. avdeling. Hovedfagsoppgave. Hosle: Statens Spesiallærerhøyskole.