Special Menu

Du er her:

Mestringskurs for ungdom (DU)

Prosjektet skal undersøke hvorvidt «Mestringskurs for ungdom (DU)»* for lette til moderate depresjoner kan redusere symptomer, forebygge utvikling og tilbakefall, forbedre funksjonsnivå, samt redusere frafall i videregående skole. Prosjektet startet i januar 2015.

Mål

Vi vil studere

  • i hvilken grad DU kan redusere depressive symptomer og forbedre akademisk og sosialt funksjonsnivå blant elever i videregående skole

  • i hvilken grad DU kan forebygge frafall blant elever i videregående skole

  • hvorvidt gjennomføring av et slikt tiltak kan øke skolens/lærernes omtanke for denne elevgruppen og deres behov

  • i hvilken grad etnisitet påvirker effekten av intervensjonen

Bakgrunn og kunnskapsstatus

Frafall er et betydelig problem i videregående skoler i Norge. På tross av internasjonale studier som har understreket betydningen av psykisk helse som årsak til frafall, har norske tiltak i liten grad vært opptatt av dette. Kun 16−17 prosent av ungdommer med behov for hjelp knyttet til psykisk helse har vært i kontakt med helsetjenesten på grunn av dette. Det betyr at en relativt stor gruppe elever ikke får den hjelpen den har behov for. Det er en utfordring å nå fram til disse hjelpetrengende ungdommene. Antakelig ville man kunne komme i kontakt med flere av dem dersom hjelpetiltakene kunne etableres eller administreres nærmere ungdommene. Skoler er optimale arenaer i så måte, siden de gir tilgang til alle barn og unge, også dem som har hjelpebehov regelmessig og over lang tid.

Et av de vanligste psykiske helseproblemene som ungdommer har, er depressive symptomer. Verdens helseorganisasjon (WHO) regner depresjon som en av de diagnosene som medfører størst konsekvenser. Det ville derfor av flere grunner være svært fordelaktig om flere ungdommer med depressive symptomer kunne få hjelp med problemene sine.

Flere av de best virksomme tiltakene er basert på kognitiv atferdsterapi (CBT). Mestringskurs for ungdom (DU) er en CBT-basert gruppeintervensjon for ungdommer med subkliniske eller lette til moderate depresjoner. Tiltaket er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og har vist middels til sterke effekter i forhold til å redusere depressive symptomer i en tidligere utprøving.

Gjennom en randomisert kontrollstudie (RCT) vil vi undersøke dette tiltaket ytterligere for å se om det, i tillegg til å redusere symptomer, også kan forebygge frafall i videregående skole. Siden faglige vansker og psykisk helse i mange tilfeller gjensidig påvirker hverandre i nedadgående spiraler, blir tiltaket styrket med informasjon for lærere om hvordan de bedre kan støtte disse elevene.

Samfunnsrelevans

Bedre mestring av depresjon kan ha stor betydning for barn og ungdommers muligheter til å gjøre det bra i skolen, i tillegg til å ha stor betydning for generell folkehelse. Dette kan dermed få betydning på flere nivåer, som på individ- og familienivå, samt på lokalt og nasjonalt nivå.

Prosjektledelse og samarbeidspartnere

Prosjektet er forankret ved NUBU, Unirand, Universitetet i Oslo. Prosjektleder er Thormod Idsøe, som også er professor II ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Forskningskonsulent er Görel Bringedal, og post doc. er Serap Keles.

Eksterne samarbeidspartnere er Gil Noam (Harvard Medical School / McLean's Hospital), Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger), Margit Garvik (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger), Knut A. Hagtvet (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo), Brit Oppedal (Nasjonalt folkehelseinstitutt) og Turid Suzanne Berg-Nielsen (RBUP Øst og Sør / NTNU).

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd via programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

*Kurset hadde tidligere navnet «Depresjonsmestring for ungdom (DU)».

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.