Special Menu

SLEDE

I forskningsprosjektet SLEDE – Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence – skal forskerne fortsette å følge barna i den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling, og se nærmere på overgangen fra barn til ungdomsår.

Bakgrunn

Siden 2006 har forskere ved NUBU fulgt rundt 1100 barn og deres familier gjennom studien Barns sosiale utvikling. Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap om utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn i Norge. Forskerne har fulgt barna fra de var 6 måneder gamle, gjort intervjuer med foreldrene, gjennomført samspillsobservasjoner med forelder og barn, og samlet inn spørreskjemaer fra barnas kontaktpersoner i barnehage og skole. Dette har til sammen bidratt med dyrebar kunnskap om prosesser ved barns individuelle sosiale utvikling, og på hvordan samspillet mellom barnet, familien og omgivelsene påvirker denne utviklingen. 

Om studien

SLEDE (Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence) er et underprosjekt i den store longitudinelle studien Barns sosiale utvikling, der forskerne skal se nærmere på den viktige overgangen fra barn til ungdomsår. Hvordan har ungdommer i Norge det – og hvordan trives de – med venner, på skolen, i familien og på fritiden? Et hovedfokus for prosjektet er betydningen av sosial ulikhet for barn og unges psykososiale og skolefaglige utvikling. 

Prosjektgruppe og samarbeidspartnere

NUBU er prosjektansvarlig og prosjektleder er Ane Nærde. Foruten prosjektleder består prosjektgruppen av forskerne Harald Janson, Silje Hukkelberg, Agathe Backer-Grøndahl, Thormod Idsøe og Terje Ogden fra NUBU. 
 
Prosjektet har også tilknyttet flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fra Norge bidrar Atle Dyregrov fra Senter for krisepsykologi. Internasjonale samarbeidspartnere er professor Daniel Shaw (University of Pittsburgh), professor Tracy Vaillancourt (University of Ottawa & McMaster University) og professor Margaret Owen (University of Texas, Dallas). 

Et FINNUT-prosjekt

Prosjektet finaniseres med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program(Forskning og innovasjon i utdanningssektoren). 12 millioner kroner er bevilget til prosjektet, og midlene fordeles over fem år med start i 2019. I løpet av prosjektperioden skal det samles inn nye data, gjøres nye analyser, og en phd-student vil være tilknyttet prosjektet. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.