Leder

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler. Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet.

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom teoretisering og vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvilken praksis og hvilke strategier vi med stor grad av sikkerhet vet støtter barns utvikling. Slik forskning krever metodisk og teoretisk stringens. Ikke minst krever det tett samvirke mellom forskning og praksis.

Hvert nummer av KONTEKST inneholder en seksjon med artikler om ulike tema, og kritiske refleksjoner over ulike aktuelle problemstillinger. Dette følges av et intervju hvor vi søker å belyse bestemte forhold, mens en gjennomgang av ulike strategiske dokumenter på feltet er perspektivet i «Aktuelt». Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt konsentrater; kortversjoner av fagartikler publisert av NUBUs medarbeidere sist år.

Dette første nummeret innledes med Terje Ogdens bidrag «Ut av rundkjøringen?», hvor han identifiserer barnevernets og barnepolitikkens utfordringer, og skisserer strategier for å komme ut av runddansen. Anett Apeland beskriver arbeidet med å oversette PMTOs metoder til ulike språk og kulturer.

Fungerer FFT, MST og TFCO i Norge som en tiltakskjede? Kyrre Lønnum og medarbeidere presenterer funn fra en studie av hvilke type familier som profitterer mest på hvilke intervensjoner. Deretter reflekterer Henrik Daae Zachrisson og Terje Ogden over at vitenskapelige studier utgjør et nødvendig kunnskapsgrunnlag for intervensjoner, men at de likevel ikke er tilstrekkelige.

MST- og TFCO-terapeuter og veiledere er tilgjengelige på telefon for ungdom og familier i behandling hele døgnet. Kyrre Lønnum intervjuer to terapeuter om det ‘å være på vakt’ 24/7. Mens Anette Arnesen Grønlie kommenterer kompetansebehovet i barnevernet.

Det norske samfunn investerer i omfattende tiltak og strategier for å støtte barns utvikling. En utvikling av fruktbare strategier krever et tett samspill mellom forskning, praksis og politikk. Når NUBU investerer i formidling av kunnskap om forskning og praksis, er hensikten ikke bare å formidle kunnskap, men å oppmuntre til utvikling av samspillet mellom forskning, praksis og politiske strategier.

Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.

  • Vis referanser