Kort om NUBU

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og effektiv.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere alvorlig problematferd hos barn og unge, og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler. Senteret skal

  • drive tiltaksforskning for evaluering og utvikling av metodene, samt grunnforskning på sosial kompetanse og utvikling av atferdsproblemer blant barn og unge

  • drive videreutvikling av metoder for forebygging og behandling av alvorlige atferdsvansker

  • drive implementering, opplæring og kvalitetssikring av metodene

  • ha nasjonalt ansvar for kompetanseheving i fagmiljøer som jobber med atferdsvansker hos barn og unge

  • delta i internasjonalt samarbeid relatert til dette fagområdet

Forankret i avtale mellom departementet og Universitetet i Oslo

NUBUs virksomhet er forankret i den avtalen som i 2003 ble inngått mellom Barne- og likestillingsdepartementet og Universitetet i Oslo om etablering og drift av et kunnskaps- og kompetansesenter; Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS. Siden har senteret endret navn (1.3.2017) til NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS. Fra 1.1.2019 er NUBU et datterselskap i NORCE AS.

Senterets oppgave er å bygge et miljø for forskning på utbredelse av problematferd og sammensatte vansker, å utvikle og implementere programmer og tiltak, samt å foreta evalueringer knyttet til hva som virker. Videre skulle senteret bidra til å bygge et nasjonalt nettverk for forskning og metodeutvikling på feltet.

Oppdraget og oppgavene

  • Senteret skal være internasjonalt orientert og utvikle kunnskap på et internasjonalt akademisk nivå. Kunnskapen som produseres ved senteret, skal komme praksisfeltet i vid forstand til nytte.

  • Senteret skal etablere et kontraktsfestet forhold til relevante tjenester knyttet til implementering av ny praksis. Klinisk virksomhet vil inngå som en del av utviklingen av nye metoder.

  • Fagpersoner ved senteret kan ha delte stillinger mellom senteret, praksisfeltet og universitet/høgskoler.

  • Senteret skal ha en aktiv og utadrettet rolle, og virksomheten skal være støtte til tjenestene. Det er en forutsetning at virksomheten skal samarbeide med praksisfeltet, forskningsinstitusjoner og faginstanser samt andre relevante kompetansemiljøer som regionsentrene for barn og unges psykiske helse, regionale kompetansesentre innenfor rus og utviklingssentrene for barnevernet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.