Leder

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

 

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. 

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. 

Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.  

Politikk og tiltak bør baseres på sikrest mulig kunnskap 

Forskning krever metodisk og teoretisk klarhet, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap. 

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder artikler om ulike tema, og en en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere siste halvår. 

Vi presenterer også perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, og et intervju med ledende personer i forhold til forskning, politikk og praksis. 

Dette nummeret av KONTEKSTonline 

- Hvordan kan det fremvoksende forskningsfeltet på implementering unngå skape avstand til tjenestene som skal stå for den konkrete implementeringen av tiltak og metoder, spør Dagfinn Mørkrid Thøgersen. For å være relevant peker han på at implementeringsforsking må skape kunnskap som kan anvendes i praksis, ha et større fokus på hvordan ytre kontekstuelle faktorer kan påvirke implementeringskvalitet, og utvikle en implementerbar implementeringsvitenskap. 

- I dette nummerets intervju utfordres tidligere forskningsdirektør Terje Ogden til å svare på hvordan vi kan finne ut om tiltakene og intervensjonene vi bruker har den effekten vi mener og håper de skal ha.  

- Spørsmålet om hvordan vi forstår hva som ligger bak barns aggressive eller utagerende atferd har store implikasjoner for hvordan vi bør møte dem I behandlingsapparatet. I artikkelen “Sad not bad” drøfter Marit Coldevin ulike perspektiver på forståelsen av barns atferdsvansker og hvordan den relativt nye diagnosen følelsesreguleringsforstyrrelse kan bidra til en mer nyansert forståelse av hvordan vi bør møte barn som strever med denne typen problemer.  

- Det er ikke bare forskere som designer eksperimentelle situasjoner. I en del tilfeller oppstår eksperimentsituasjoner uten at forskere har vært med på å skape dem.  Ivar Frønes gir oss et innblikk I hva slike naturlige eksperimenter er og hva vi kan lære av dem. 

- Forskningsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet. 

Ta kontakt med oss

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Andreas Høstmælingen eller redaksjonssekretær Inger-Hege Utgarden eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no

 

  • Vis referanser

  • Andreas Høstmælingen

    Andreas Høstmælingen

    Forskningsdirektør ved NUBU