Leder

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.

Bro mellom kunnskap og handling

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen. Hvilken praksis og hvilke strategier vet vi med stor grad av sikkerhet støtter barns utvikling? Forsking krever tett samvirke mellom forskning og praksis. Formidling handler ikke bare om spredning av kunnskap; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.               

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder en seksjon med artikler om ulike tema, og en seksjon med kritiske refleksjoner over ulike aktuelle problemstillinger. Dette følges av et intervju hvor vi søker å belyse bestemte forhold, og «Aktuelt», der vi presenterer perspektiv på offentlige dokumenter og diskusjoner på feltet.  Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere sist år.

Nye tankemåter i en verden av utfordringer

I dette nummerets presenterer Thormod Idsøe nye perspektiv på mobbing; kan mobbing være traumatisk? Det innebærer at effektene av mobbing ikke opphører om mobbingen opphører, hva betyr dette for forståelse av mobbing og for tiltak for de som er mobbet? Trude Havik analyserer det nærliggende fenomen skolevegring; det anslås at i gjennomsnitt en elev i hver klasse viser tegn til skolevegring. Ingvild Stjernen Tisløv diskuterer utviklingen av sosial ulikhet, og ikke minst; hvordan bekjempe det moderne samfunns økende andel av utenforskap?

I intervju med Terje Ogden diskuteres hvilke strategier som kan anvendes for å oppnå en skole som både utvikler kunnskap og trekker alle med. Ogden reiser spørsmålet; bygger «Kunnskapsskolen» organisering og utvikling på kunnskap? Gunn Birkelund gjennomgår utredningen om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3), og hevder at denne ikke går langt nok med hensyn til forslag til reformer i skolen. Bør elevene få mer større valgfrihet og valgmuligheter?

KONTEKSTonline nr. 4 inneholder også seksjonen Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU første halvår 2019.  

Ønsker bidrag fra praktikere og forskere

KONTEKSTonline ønsker bidrag fra praktikere og forskere i ulike miljø. Vi er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss refleksjoner over utviklingen på ulike områder og beskrivelser av prosjekter og erfaringer. Ta kontakt med redaktør/ redaksjonssekretær eller redaksjonsmedlemmer gjennom redaksjonen@nubu.no. 

  • Vis referanser