Leder

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet.

Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. 

POLITIKK OG TILTAK BØR BASERES PÅ SIKREST MULIG KUNNSKAP

Forskning krever metodisk og teoretisk klarhet, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap.

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder artikler om ulike tema, og en en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere siste halvår.

Vi presenterer også perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, og et intervju med ledende personer i forhold til forskning, politikk og praksis.

DETTE NUMMERET AV KONTEKSTONLINE

Når erfaringene med pandemien og tiltak mot smittespredning en gang skal oppsummeres, bør Covid-19 ha lært oss at forståelse må bygge på valid kunnskap, både i forhold til mekanismer for spredning av sykdom og effekten av tiltak. Den raske utviklingen av nye vaksiner forteller om betydningen av innovasjon, og om betydningen av internasjonalt samarbeid.

Thomas Nordahl understreker i sin artikkel i dette nummer; «VR-teknologi og elevenes læring» at satsingen på ulike former for informasjonsteknologi i utdanningssystemet i liten grad har gitt ønsket effekt på læring. Men Nordahl peker også på at Hamilton & Hattie (2021) i sin metaanalyse understreker at «nyere former for undervisningsteknologi med en sterkere vektlegging av interaksjon og feedback kan ha bedre forutsetninger for øket læring hos elevene». Med bakgrunn i et slikt perspektiv utprøves i Hedmark VR-teknologi blant annet i matematikkundervisning på 5. trinn.

Rektor Arild Sandvik på Harestua barne- og ungdomsskole forteller om 20 år med PALS. PALS er ikke et «program», PALS er en måte å drive og tenke skole på, en måte å som utvikler elevenes til å mestre både fagene og livet. Vi vet at evne til å mestre livet i barndommen og ungdomstiden ikke bare influerer denne perioden, men hele det videre livsløpet. Men hvordan fungerer livsmestring som skolefag? Hvordan skal det implementeres i skolens undervisning? Professor Terje Ogden reiser spørsmålet i dette nummeret av KONTEKSTonline.

Artikkelen om Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO, berører å kunne mestre livet fra en annen vinkel; opplever klientene og deres foreldre utvikling av selvstendighet og autonomi? Hvordan utvikles autonomi i en terapisituasjon?  For å forstå dette søker masteroppgavene som artikkelen bygge på å gripe perspektivet både til terapeutene og klientene; til de som gir hjelp og de som mottar den.

Enkelte eksperimenter ble verdensberømt da de ble utført; Marsmallow eksperimentet fortalte at barn som mestret å ikke spise godteriet de ble tilbudt med en gang, gjorde det bedre både på skolen og videre i livet enn de som ikke klarte å vente. Når eksperimentet nå gjentas på nye måter, forteller det at forholdet mellom å utsette godterispising og det videre liv er atskillig mere kompleks enn det framstod i det første eksperimentet.

I beskrivelser av politiske strategier understrekes behovet for forebygging og tidlig innsats, og for helhetlig og kunnskapsbasert forståelse. For forskere og praktikere er utfordringen å utvikle former for innsats som dekker disse områdene. I prosjektet Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge, utvikles tiltak i samarbeid mellom forskere, brukere og praktikere. Prosjektet «Støtte til mestring» er innovativt både i sitt perspektiv og sin form; målet er å kunne tilby kommunene effektive intervensjoner som tar hensyn til kommunenes forskjellige tjenestenivåer, praktikernes ulike utgangspunkt og til sårbare familienes varierte og sammensatte hjelpebehov.

Forholdet mellom forskning og praksis er temaet for intervjuet med Harald Janson ved NUBU, en av de få som har omfattende profesjonell erfaring både forsker og kliniker. Erfaringen som kliniker er også en etisk påminnelse understreker Janson; forskning skal bidra til å forandre og bedre menneskers liv

Forskingsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet.

TA KONTAKT MED OSS

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Kristin Horn Talgø, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

  • Vis referanser