Leder

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet.

Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. 

 

POLITIKK OG TILTAK BØR BASERES PÅ SIKREST MULIG KUNNSKAP

Forskning krever metodisk og teoretisk klarhet, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap.

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder artikler om ulike tema, og en en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere siste halvår.

Vi presenterer også perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, og et intervju med ledende personer i forhold til forskning, politikk og praksis.

 

DETTE NUMMERET AV KONTEKSTonline

Det er bred oppslutning om betydningen av læreres emosjonelle støtte, men bevisstheten om hvordan man skal jobbe med dette i klasserommet er ikke alltid like tydelig. Grete S. Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg gjennomgår studier som viser grad av emosjonell støtte i norske klasserom, og strategier for å fremme et emosjonelt støttende klima. 

Mari Hagve, barnevernsjef i Bærum, analyserer barnevernets organisatoriske utfordringer fra et ledelsesperspektiv. Barnevernet er under forandring på en rekke områder, samtidig som barnevernets tiltak skal være virkningsfulle, skreddersydde, samordnet og preget av kontinuitet. Målgruppedifferensiering, brukerorientering og kvalitetssikring krever høy grad av profesjonalitet. Og ikke minst, det krever en systematisk forståelse og utviklingen av ledelse.

Det har i den senere tid vært en økende medieoppmerksomhet på bekymringsfull seksuell atferd, illustrert ved økningen i antall anmeldelser av mindreårige som begår seksuallovbrudd. Seksualitet er et utviklingsområde, hvor barn på veien mot voksenlivet skal bli kjent med og lære seg å forstå egne følelser, tiltrekning og lyst ovenfor andre, og ikke minst utvikle seg til å kunne ha sex på en god og trygg måte. Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Anne Cathrine Bartvik og Bernadette Christensen presenterer et nytt behandlingstilbud og evalueringsstudier av denne type behandling.

Vi han svært lite kunnskap om barn som har kontakt med barnevernet i forhold til yrkesfaglig utdanning. Marianne Dæhlen viser at barn som har tilknytning til barnevernet ser ut til å møte særegne utdanningsproblemer, et forhold som i liten grad har vært brakt inn i utvikling av tiltak.

I et omfattende prosjekt i USA, fikk familier i fattige områder mulighet for nå flytte bedre bolig I mer ressursrike områder. Dette hadde en positiv effekt for barna, under forutsetning at de flyttet som små. Økonomi og ressurser er viktig som en del av sosialiseringsprosessen, men å flytte som tenåring hadde ikke lignende effekt.

I dette nummerets intervju viser Omar Mekki, daglig leder ved Guttas campus, hvordan miljø preget av felleskap legger grunnen individuell tilpasning og utvikling.

Forskingsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet.

 

TA KONTAKT MED OSS

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Inger-Hege Utgarden eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

  • Vis referanser