Leder

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling.

NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler; samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet.

Å formidle om dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline. Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling. 

POLITIKK OG TILTAK BØR BASERES PÅ SIKREST MULIG KUNNSKAP

Forskning krever metodisk og teoretisk klarhet, og ikke minst, det krever tett samvirke med praksis. Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvordan vi kan utvikle politikk og tiltak basert på sikrest mulig kunnskap.

Hvert nummer av KONTEKSTonline inneholder artikler om ulike tema, og en seksjon kalt Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert av NUBUs medarbeidere siste halvår.

Vi presenterer også perspektiv på politiske dokumenter og aktuelle debatter, og et intervju med ledende personer i forhold til forskning, politikk og praksis.

DETTE NUMMERET AV KONTEKSTONLINE

- Diskusjonene om evidensbasert eller kunnskapsbasert praksis har til dels vært preget av konflikter. Andreas Eriksen diskuterer forholdet mellom begreper som skjønn, dømmekraft og praktisk klokskap, og evidensbaserte tiltak, og kopler den etiske betydningen av profesjonell integritet til evidensbaseringens krav om tiltaksintegritet. 

- Forholdet mellom de mønstre som forskningen tegner opp og variasjonene i de enkelte liv og skjebner, behovet for både teoretisering og sensitivitet for virkelighetens sammensatthet, er Andreas Høstmælingens tema i essayet «Om pinnsvin, rever og barn». 

- Ivar Frønes reflekterer over nye studier av barns ulike evner til på mestre skolen- hvordan bekjempe denne formen for sosial ulikhet?

- I samtale med Kyrre Lønnum ser Ivar Bøe ser på den aktuelle barnevernsreformen – er det ressurser nok i kommunene til den ambisiøse oppgaven: å gjøre tjenestene mer robuste og å overta flere av de statlige oppgavene innen barnevernet?

- Ti prosent av barna i Norge er i løpet av oppveksten i kontakt med barnevernet. Ivar Frønes intervjuer BUFDIRs direktør Mari Trommald om barnevernets utfordringer.

- Forskingsnytt presenterer som alltid kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU siste halvår, og illustrerer omfanget og bredden i NUBUs virksomhet. 

TA KONTAKT MED OSS

KONTEKSTonline er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss bidrag til refleksjoner over utviklingen på ulike områder, vi ønsker oss beskrivelser av prosjekter og erfaringer fra praksis. Ta gjerne kontakt med redaktør Ivar Frønes eller redaksjonssekretær Inger-Hege Utgarden, eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no.

 

  • Vis referanser