Parallellsesjoner kl. 14.00 til 15.30

1.1       Erfaringar frå to parallelle prosessar – skulesammenslåing og PALS

            Halsnøy skule og Åshild Askeland Johnsen Kvinherad PPT
Tre skular blir slått saman i løpet av dette året. Dei har deltatt i PALS som ein skule. PALS-teamet er satt saman frå dei ulike skulane og dei har vært fysisk adskilt det første året. Sesjonen vil sjå på dette frå ulike perspektiv  - skuleleiare, PALS-team, PALS-rettleiar, personalet og om mogeleg foreldre.
Halsnøy skulane består av Hauge oppvekstsenter, Tofte oppvekstsenter og Sætre skule. Dei starta opp med PALS i skuleåret 2009/2010. Åshild Askeland Johnsen er PALS-rettleiar i Kvinnherad kommune

1.2       RtI – Respons til intervensjon

RtI – respons til intervensjon – dreier seg om å vurdere elevenes læringsutbytte av universelle, selekterte eller indikerte intervensjoner. Systematisk kartlegging av elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter identifiserer læringsbehovene. Undervisningen eller intervensjonen tilpasses i forhold til disse. Denne sesjonen vil fokusere på en skoleomfattende organisering av en slik innsats for å fremme elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse.
Berger, Grua, Harestua og Veien skoler deltar i modellutprøvingen (2009-11) med integreringen av RtI og PALS (I-PALS). Utprøvingsprosjektet ledes av Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret.

1.3       Funksjonsbasert vurdering som basis for individuelle støttetiltak.

            Morten Hendis, Torshov kompetansessenter
Hvordan tilrettelegge, gjennomføre og følge opp differensierte individuelle støttetiltak for elever i innsatspyramidens nivå to og tre: Et kontinuum av vurderinger og tiltak basert på SWIS-data og funksjonell atferdsvurdering.
Morten Hendis er ansatt ved Torshov kompetansesenter, er PALS-veileder og mentor for PALS-veiledere i tillegg til å fylle funksjonen som regionskoordinator for Vestfold, Akershus, Oslo og Østfold.

1.4       Steg for steg – et forebyggende sosialt ferdighetstreningsprogram.

            Jan Erik Ruud, Prososial
”Steg for steg” er et undervisningsopplegg for systematisk trening og læring av sosiale ferdigheter for å forebygge vold, atferdsproblemer og konflikter. Utvikling av empati, problemløsning og sinnemestring er sentrale temaer. Programmet inngår som en av PALS-modellens universelle forebyggende intervensjonskomponenter. Det vil bli gitt en oversikt over programmets innhold og hvordan det kan tilrettelegges for bruk i skolen. 
Jan Erik Ruud er rektor ved Stig skole i Oslo og leder av organisasjonen Prososial. De har det faglige ansvaret for opplæringen av skoler og barnhager som ønsker å ta i bruk ”Steg for steg”.

1.5       Teamarbeid – en reise uten kart og kompass

            Kjetil Hansen, PPT Karmøy og Lasse Dahl, Brusetkollen skole- og ressurssenter
Hvilke teamstrukturer bidrar til god implementering av PALS, og hva kjennetegner effektive teammøter på ulike nivåer i skolen? Hvordan organisere det videre teamarbeid på den enkelte skole?
Kjetil Andreas Hansen og Lasse Dahl er PALS-veiledere og har lang erfaring fra å veilede ansatte i skolen. De har utgitt boken ”Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter”.

1.6       Relasjonsarbeid i møte med barn og ungdom som er i fare for, eller som har utviklet samspillsvansker

            Hege Ross, Tverlandet skole
Sesjonen vil belyse hvordan en kan bruke de viktigste ressursene i skolen, lærerene, i arbeidet med elever som står i fare for eller som har utviklet alvorlig problematferd.
Hege Ross er ansatt ved Tverlandet skole som startet opp med PALS skoleåret 2006/07. Hun har skrevet masteroppgaven ”Hvordan gode relasjoner kan forebygge og redusere samspillsvansker”. 

1.7       Trivselsprogrammet – mot mobbing og for økt trivsel

            Åsen og Finstad skole
Åsen og Finstad skole benytter ”Trivselsprogrammet” som et supplement til antimobbeprogram og PALS. I ”Trivselsprogrammet” utdanner elevrepresentanter som skal medvirke til et godt læringsmiljø.
Begge skolene har implementert PALS. Åsen startet opp i skoleåret 2007/08 og Finstad i 2008/09

1.8       Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle.

            Arild Sandvik, Harestua skole 
Hvordan lede personalgruppen ved en PALS-skole for å sikre god implementering, framdrift og vedlikehold? Hvilke rammer, rutiner, planer og ressurser er nødvendige?
Arild Sandvik er rektor ved Harestua skole, som har arbeidet med PALS-modellen på barnetrinnet siden 2002 og på ungdomstrinnet siden 2003.

1.9       Klasseledelse – fra en klasseleders perspektiv

            Grethe Sandvik, Rotnes skole
Hvordan skal jeg som klasseleder ta i bruk tiltakskomponentene i praksis i mitt klasserom?
Hvilke fokus må klasseleder ha i sitt møte med eleven for å lykkes i PALS arbeidet?
Grethe Sandvik er inspektør og PALS-team leder ved Rotnes skole. Hun har tidligere arbeidet ved Grua skole som startet opp med PALS i 2002.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.