Special Menu

Barns sosiale utvikling (BONDS)

Studien Barns sosiale utvikling skal fremskaffe kunnskap om barn og unges sosiale, atferdsmessige og skolefaglige utvikling i Norge. Studien fokuserer på prosesser ved barns individuelle sosiale utvikling allerede fra spedbarnsalderen og fram til tidlig ungdomsalder, og på hvordan samspillet mellom barnet, familien og omgivelsene påvirker denne utviklingen.

 

 

Om studien

Siden 2006 har forskere ved NUBU fulgt rundt 1100 norske barn og deres familier gjennom den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling (engelsk tittel: Behavior Outlook Norwegian Developmental Study – BONDS). Formålet er å fremskaffe kunnskap om barn og unges sosiale, atferdsmessige og skolefaglige trivsel og utvikling, og om hvilke kjennetegn knyttet til barnet selv, til familien og til barnets erfaringer med barnehage og skole, som har betydning for denne utviklingen. 

Forskerne har fulgt barna fra de var 6 måneder gamle og i første omgang fram til de gikk i 2. klasse. Det er samlet inn betydelig informasjon om barnas trivsel, helse og utvikling gjennom intervjuer med foreldrene, samspillsobservasjoner av forelder og barn, testing av barnas motorikk, språk og evne til selvregulering, og gjennom spørreskjemaer til barnas kontaktpersoner i barnehage og skole.

Økt kunnskap om hva som har betydning for barns sosiale, atferdsmessige og skolefaglige utvikling gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak både i familien, nærmiljøet og på skolen. Dette kan bidra til at flere får en positiv utvikling og dermed gjøre oppveksten bedre for mange barn og foreldre. Noe av det som gjør denne longitudinelle studien unik, både i en nasjonal og en internasjonal sammenheng, er at man følger barna allerede fra 6 måneders alder og at både fedre og mødre bidrar på lik linje med informasjon om barnets trivsel, helse og utvikling. Det aller meste av forskningen som foreligger innenfor dette området har fokusert på mødre og barn. Dagens norske fedre deltar imidlertid aktivt i barnas liv og det legges stadig større vekt på fedres betydning for barns utvikling. En god del av den internasjonale forskningen er heller ikke relevant for norske forhold.

Les mer om studien i menyen til høyre (Prosjektbeskrivelse).
 

SLEDE – en videreføring av Barns sosiale utvikling

SLEDE (Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence) er et NFR-finansiert (Forskningsrådets FINNUT-program) underprosjekt av studien Barns sosiale utvikling, der forskerne ser nærmere på den viktige overgangen fra barn til ungdomsår. Hvordan har ungdommer i Norge det – og hvordan trives de – med venner, på skolen, i familien og på fritiden? Et hovedfokus for prosjektet er betydningen av sosial ulikhet for barn og unges psykososiale og skolefaglige utvikling. I forbindelse med dette underprosjektet er det samlet inn ny informasjon fra foreldre, lærere og de unge selv fram til de eldste barna gikk i 9. klasse. Prosjektet ble bevilget 12 millioner kroner og pågår fram til og med august 2024.
 
Barns sosiale utvikling har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fra Norge bidrar blant andre Thormod Idsøe fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og Rolf Gjestad og Atle Dyregrov fra Senter for krisepsykologi. Internasjonale samarbeidspartnere er blant annet professor Daniel Shaw (University of Pittsburgh), professor Tracy Vaillancourt (University of Ottawa & McMaster University), professor Eirini Flouri, University College London, og professor Margaret Owen (University of Texas, Dallas). 

Nedenfor finner du en oversikt over alle publikasjoner som til nå har kommet ut av denne studien.

Kontakt

Forskningskoordinator: Görel Eriksson Bringedal
Telefon: 915 27 428, e-post: g.e.bringedal@nubu.no

Prosjektleder: Ane Nærde
Telefon 977 13 923, e-post: ane.narde@nubu.no

For henvendelser angående personvern kan du ta kontakt på: personvern@nubu.no

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.