Special Menu

Du er her:

Hjelp til familier med barn som strever

NUBUs utviklings- og implementeringsavdeling har ansvaret for å utvikle, implementere og kvalitetssikre metoder som kan hjelpe familier med barn som står i fare for å utvikle eller har utviklet atferdsvansker.

Metodene Parent Management Training – Oregon modellen, PMTO og Tidlig innsats for barn i risiko, TIBIR utgjør samlet sett en tiltakskjede hvor familier med varierende grad av utfordringer kan få god hjelp. Implementeringen skjer i samarbeid med Bufetat og kommuner. Du kan lese mer om hver enkelt metode her PMTO og TIBIR. Mer informasjon om Skolemodellen PALS finner du her.

I perioden 2023-2024 pågår det også en utprøving av et foreldrerettet forebyggingstiltak, Støtte til Mestring i utvalgte kommuner i Norge. Tiltaket er ment å skulle forebygge utviklingen av bl.a. angst, depresjon og atferdsvansker. Familiene som deltar i studien ønsker hjelp fordi barna viser engstelse, tristhet og/eller strever med samarbeidsvansker på en slik måte at det går utover familiens hverdag. Du kan lese mer om Støtte til mestring her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.