Special Menu

Funksjonell familieterapi (FFT-studien)

Vi ønsker å få mer solid kunnskap om effekten av FFT, og startet derfor i 2013 en intervensjonsstudie for å se nærmere på hvordan familieterapeutisk behandling hjelper ungdom med atferdsvansker.

FFT-studien

Vi ønsker å få mer solid kunnskap om effekten av FFT, og startet derfor i 2013 en intervensjonsstudie for å se nærmere på hvordan familieterapeutisk behandling hjelper ungdom med atferdsvansker.

Mål

Gjennom denne studien ønsker vi å få svar på om Funksjonell Familieterapi (FFT) hjelper familier med ungdom som viser atferdsvansker. Spørsmålene vi stiller oss er:

  • Hvilke endringer opplever ungdommer og deres familier i FFT-behandling sammenliknet med annen behandling?

  • Hvordan virker et manualbasert behandlingsprogram som FFT sammenliknet med andre behandlingstilbud?

  • Hvilke forhold i eller rundt familien påvirker om den får best nytte av FFT eller annen behandling?

  • Er det noen av familiene som har lite utbytte av FFT, og i så fall hvorfor?

  • Hvordan kan vi forbedre familieterapeutiske tiltak for ungdom med atferdsvansker?

Bakgrunn

Siden 2007 har NUBU bistått i opprettelsen av fem behandlingsteam som tilbyr Funksjonell Familieterapi (FFT) til ungdommer med atferdsvansker.

Fire team er etablert i statlig barnevern (Bufetat) og ett team i kommunalt barnevern (Bærum kommune).

Vi ønsker å få mer solid kunnskap om effekten av FFT, om varigheten av positive behandlingsresultater og om hvordan familieterapeutisk behandling hjelper ungdom med atferdsvansker. Atferdssenteret startet derfor i 2013 en intervensjonsstudie for å se nærmere på disse spørsmålene ved å studere FFT opp imot annen behandling.

Rammene for studien

Ønsket er å rekruttere 150 familier med ungdom i alderen 11 til 18 år – som har, eller er i ferd med å utvikle, atferdsvansker. Familier kan få anledning til å delta i studien ved å henvises til FFT via det kommunale barnevernet. Ved deltakelse vil familiene bli tilfeldig fordelt til FFT eller annen behandling i regi av Bufetat eller kommunalt barnevern. Annen behandling kan for eksempel være Multisystemisk terapi (MST), familieterapi eller miljøterapi. Forskningsstudien er forelagt og godkjent av Regional etisk forskningskomité.

FFT-teamet tilbyr i hovedsak samtaler på kontor. I FFT møtes hele familien til samtaler over en periode på 3–6 måneder, hvor det i oppstarten kan være snakk om flere møter i uken. De som ikke mottar FFT, vil få tilbud som kan ha andre rammer for hvem som skal delta, hyppighet av møter og varighet av kontakten. Alle tilbud vil søke å hjelpe familiene på best mulig måte, og familiene står fritt til å motta annen relevant hjelp fra f.eks. skole, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og psykisk helsetjeneste.

Hva innebærer det å delta?

Familier som takker ja til å være med i forskningsprosjektet, vil bli bedt om å svare på spørreskjema om seg selv og sin familie tre ganger; før behandlingsstart og 6 og 18 måneder etter behandlingsstart. Etter første datainnsamling vil familiene fordeles tilfeldig til FFT eller et annet behandlingstilbud. Hver måned underveis i behandlingen vil familiene besvare et kortere telefonintervju. I FFT vil det fylles ut et skjema og gjøres video-opptak ved seks av terapitimene.

Å delta i studien er frivillig, og deltakerne kan når som helst trekke seg. Alle som arbeider med studien har taushetsplikt, og all informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Resultatene fra denne forskningsstudien vil bli presentert på gruppenivå, og det vil aldri være mulig å knytte resultatene fra studien til en enkelt familie. Resultatene vil bli presentert i fagartikler i ulike tidsskrift og danne grunnlag for foredrag på ulike fagkonferanser. Resultatene vil også bli presentert internt ved NUBU, i Bufetat og for barneverntjenester i kommunene. De av familiene som ønsker det, kan be om å få tilsendt publiserte artikler og rapporter fra studien.

Hvem står bak undersøkelsen?

FFT-studien er ledet av NUBU som et ledd i senterets arbeid for barn og unge. NUBU jobber med å utvikle kompetanse om barn og unges sosiale ferdigheter og atferdsproblemer, samt å utvikle og implementere forebyggende og behandlende tiltak for denne gruppen. Senterets målsetting er at barn og unge med atferdsproblemer får hjelp som er forskningsbasert, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

 

Prosjektleder er Andreas Høstmælingen, e-post: andreas.hostmalingen@nubu.no

For henvendelser angående personvern kan du ta kontakt på: personvern@nubu.no

 

Personvernerklæring for foreldre og ungdom som har deltatt i studien

Personvernerklæring for terapeuter som har deltatt i studien

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.