NUBUs historikk

Norges forskningsråd fikk i 1997 i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å arrangere en ekspertkonferanse om «Barn og unge med alvorlige atferdsvansker». Fem år senere ble Atferdssenteret – nå NUBU – etablert.

En ekspertgruppe knyttet til konferansen skulle anbefale valg av tilnærminger for å forebygge og behandle atferdsvansker blant barn og unge, med utgangspunkt i kunnskapen som kom fram under konferansen.

Med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ble det opprettet et professorat knyttet til Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Dette skulle øke kompetansen om hvordan en kunne avhjelpe alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge.

Prosjektet fikk navnet Atferdsprosjektet. Fra 1999 ble det arbeidet med å implementere og evaluere behandlingsprogrammene Parent Management Training − Oregon (PMTO) og Multisystemisk Terapi (MST). I 2003 ble prosjektet avsluttet, og Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ble etablert, som en del av Unirand AS. I 2017 endret senteret navn til Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU.

Senterets oppgave er å bygge et miljø for forskning på utbredelse og utvikling av problematferd, utvikle og implementere programmer og tiltak, samt foreta evalueringer knyttet til hva som virker. Videre skal senteret bidra til å bygge et nasjonalt nettverk for forskning og metodeutvikling på feltet.

Senteret var opprinnelig finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Denne finansieringen samordnes nå gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I tillegg gis det tilskudd til konkrete prosjekter fra Norges forskningsråd, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

NUBU har rundt 45 ansatte, inkludert seks regionale koordinatorer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.