Special Menu

Du er her:

Den krevende foreldrerollen

Å være foreldre kan til tider være utfordrende. Å gi familien støtte kan bidra til endringer som er avgjørende for hvordan livet til barnet eller ungdommen blir. Den tredje boka i serien «Intervensjon og evidens» handler om nettopp dette.

En av fire bøker i en serie om intervensjon og evidens.Barn kommer i forskjellige utgaver, og livene til foreldre er ulike. Av og til kan foreldrerollen bli utfordrende, enten det er på grunn av egenskaper hos barnet eller belastninger i foreldrenes liv.

Forordet slår an en befriende ikke-dømmende tone. Om dette hjelpeløse, fantastiske lille mennesket en får i armene, og som kommer helt uten bruksanvisning. En kan jo bli vettskremt av mindre – som det også humoristisk slås fast.

Forebyggende psykisk helsearbeid

Forholdet mellom barnet og de nærmeste har stor betydning for barnets utvikling, både sosialt, psykisk og kognitivt. Nettopp derfor er familien en så god arena for forebyggende psykisk helsearbeid. Det gjelder bare å ha tilbud som familier ønsker å delta på, og som de opplever som meningsfulle og hjelpsomme – og som faktisk fører til endringer som fremmer god helse hos barnet.

Forfatterne har en tydelig agenda om at metodene ikke bare må framstå som gunstige, men faktisk også være bevist virksomme. Hvis effektene av innsatsene ikke er undersøkt, er det rett og slett ikke lett å vite om de har noen effekt.

Hva vil en oppnå?

Metodene som omtales i boka er alle såkalt familiestøttende programmer. De kan rette seg mot ulike målgrupper og benytte noe ulike metoder, men felles for dem, er at de søker

 • å styrke relasjonen mellom foreldre og barn

 • å hjelpe foreldrene til å forstå barnas signaler

 • å gi foreldre kunnskap og ferdigheter som fremmer god psykisk helse hos barna

 • å styrke foreldrenes evne til å hjelpe barnet med å regulere følelser

Evidensbaserte tiltak

Evidensbaserte tiltak er tiltak med dokumentasjon på effekt. Intervensjonene som er tatt med i boka, er tiltak hvor en har best mulig grunnlag for å anta at de er virksomme.

Forfatterne satte opp disse kravene for metodeutvalget i boka:

 • Intervensjonene er tilgjengelige for praksisfeltet i Norge.

 • Intervensjonene har identifisert klare mål for endring.

 • Intervensjonene er utviklet med en tydelig forankring i sentrale teoretiske perspektiver for de typene vansker intervensjonene er rettet mot.

 • Intervensjonene har en god implementeringsstrategi som er forankret i teori om hvordan man skaper endring på det aktuelle feltet.

 • Intervensjonen er evaluert med et forskningsdesign som kan avdekke effekter, fortrinnsvis i Norge.

 • Resultatene er publisert i publiseringskanaler med fagfelleordning, fortrinnsvis i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Familiestøttende intervensjoner

Boka Den krevende foreldrerollen legger vekt på familierettete tiltak, hvorav flere er utviklet ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (tidligere Atferdssenteret). Her er metodene som er utvalgt, og som alle har fått hvert sitt kapittel i boka.

 • Intervention Child Development Programme (ICDP)

 • Multisystemisk terapi (MST)

 • Parent Management Training – Oregon (PMTO)

 • Marte Meo – VIPI

 • Funksjonell familieterapi (FFT)

 • Treatment Foster Care Oregon (TFCO)

 • Tilknytningsbasert familieterapi (ABFT)

 • De utrolige årene (DUÅ)

Ungsinn vurderer evidens

Boka gir også tips om å lese mer på det elektroniske tidsskriftet Ungsinn. Her finner en uavhengige kunnskapsoppsummeringer og vurderinger av enkelttiltaks evidens. Tiltakene klassifiseres på ett av fem evidensnivåer 1) er tiltaket godt beskrevet 2) er det teoretisk begrunnet 3) har tiltaket noe dokumentasjon på effekt 4) Har tiltaket tilfredsstillende dokumentasjon på effekt, og 5) har tiltaket sterk dokumentasjon på effekt. Tiltaket på de to høyeste nivåene (4 og 5) kan anses som evidensbaserte tiltak i Norge.

Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familierettete intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Illustrasjon: Gyldendal.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.