Special Menu

Du er her:

Fagteam med gode resultater

Fagteam Ski ser en fin økning i bruk av familiebaserte tjenester, en nedgang i kjøp av private institusjonsplasser og en massiv nedgang i tallet på akuttplasseringer av barn og unge.

I Rådhussvingen, med rådhuset som nær nabo, finner vi Fagteam Ski, ett av seks fagteam i Bufetat Region øst. Her har Stig Martinsen vært leder helt fra oppstarten i 2004.

− Fra 2010 til 2011 hadde vi en nedgang på kjøp av private institusjonsplasser fra 72 plasser til 53. Dette er en nedgang på 26,4 %. Samtidig hadde vi en betydelig økning i bruk av familiebaserte tjenester, som også omfatter familieråd, forteller Stig Martinsen.

Når det gjelder familiebaserte tjenester, MST, PMTO, Marte Meo og familieråd, har de hatt en formidabel økning fra 176 saker i 2010 til 229 saker i 2011; en økning på 30,1 %. Disse tallene omfatter også en stor økning i bruk av familieråd. Tolv kommuner sokner til Fagteam Ski: Moss, Rygge, Våler, Spydeberg, Askim, Vestby, Ås, Ski, Nesodden, Oppegård, Enebakk og Frogn.

− Fagteam Ski har, sammen med våre kommuner, gjort kloke valg i mange saker for å unngå institusjonsplasseringer. Dette har medført at Fagteam Ski nå er helt på topp i landet når det gjelder antall familierådssaker. 

Færre akuttplasseringer i 2011

Hva angår akuttplasseringer på institusjon, var i 2011 totalantallet på 79, mot 109 året før.

− Vi så altså en betydelig nedgang, noe som i det lange løp også gir økonomisk vekst, sier Stig Martinsen. Han forteller at disse tiltakene er gjennomført i tett samarbeid med kommunene, og at de også har et eget mobilt team som rykker ut i akuttsituasjoner for å forebygge mulige institusjonsplasseringer.

− Mobilt akutt-team har vist seg som et godt virkemiddel for å forebygge plasseringer på institusjon. I tillegg fordrer arbeidet i akutte saker en tett dialog og samarbeid med våre kommuner. Dette er en forutsetning for å få til et godt resultat.

Fagteam Ski har, sammen med kommunene, dessuten fått til en god utvikling når det gjelder å velge fosterhjem framfor institusjon. I 2010 var tallet på forsterkede fosterhjem 125. Året etter, i 2011, hadde antallet økt til 142, det vil si en økning på 13,6 %.

Millioner i pluss i 2011

Mellom sju og åtte millioner kroner går fagteamområde Ski i pluss, noe som riktignok «bare» går til å dekke opp for underskudd andre steder innenfor Region øst, og ikke kommer fagteamet til gode sånn direkte. Stig Martinsen er like fullt høyst tilfreds med resultatene. Så har han da også bakgrunn fra Barne- og familiedepartementet, som det het den gangen, og er fortsatt veldig opptatt av alt som ligger i nasjonale føringer. Nasjonale føringer er satt fra BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet), og det blir Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) som sammen med etatene ute må finne gode grep for å oppnå de mål som departementet setter for området. Fagteamet mottar årlig et disponeringsbrev som konkretiserer de prioriterte målene.

− Vi håper den positive trenden fortsetter, men vi kan jo ikke vite. Plutselig kan én kommune melde om «en brutal måned», med økning i antall voldsrelaterte saker, sier han.  

Foto: Lin Bull-Valen (Bufetat Region øst)

HELE INTERVJUET FINNER DU SOM PFD TIL HØYRE PÅ SIDEN.

   

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.