Special Menu

Du er her:

FFT på plass i Bærum og i Sogn og Fjordane

Her er det nye FFT-teamet i Bærum. Innsparinger i det statlige barnevernet førte til en midlertidig stans i FFT-tilbudet i Sandvika. Men Bærum kommune visste råd!

Siden Bufetat Region Øst i budsjettet for 2013 ikke så mulighet for å drifte dette tilbudet til ungdom med atferdsvansker, var det usikkert om – og eventuelt når – tilbudet ville kunne gjenoppstå.

− Vi gikk i dialog med Bufetat Region Øst, Asker kommune og Bærum kommune om hvordan vi kunne løse floken, forteller Dagfinn Mørkrid Thøgersen ved Atferdssenteret, som har det nasjonale ansvaret for implementeringen av FFT (Funksjonell familieterapi). Enden på visa ble at FFT nå for første gang inngår som et tilbud lagt direkte inn under den kommunale barneverntjenesten.

Anne Lothe Brunstad (midten) leder det nye FFT-teamet i Bærum. Her flankert av FFT-terapeutene Lise Maren Aaberg (venstre) og Trude Skoglund (høyre).

Nærhet til brukerne

− Dette gir en nærhet til brukerne, gjennom at det blir ett henvisningsledd mindre, sier han, og legger til at dette er i tråd med signalene i den nye barnevernloven, som tilsier at kommunene bør få økt eierskap til tiltak innenfor barnevernet.

Det nye FFT-teamet i Bærum har vært på Atferdssenteret for opplæring i FFT-metoden og er i gang med å bruke sin lærdom for å hjelpe familier i Bærum.

FFT – Funksjonell familieterapi – er en evidensbasert behandlingsmetode for familier hvor en ungdom (11−18 år) viser alvorlige atferdsvansker. Metoden innebærer vanligvis et forløp på mellom tolv og femten behandlingstimer over en periode på tre til seks måneder.

FFT-nytt også lenger vest

Mens det nye FFT-teamet i Bærum er det første teamet på kommunalt nivå, skjer det tilsvarende nytt på fylkesnivå lenger vest. I Sogn og Fjordane er det nå for første gang etablert et fylkesdekkende team. Dette i regi av Bufetat, men – som alltid − med Atferdssenteret som garantist for den faglige opplæringen av det nye teamet.

Det har lenge vært et ønske om å etablere et MST-team i Sogn og Fjordane, men geografiske forhold og lav folketetthet i fylket har gjort at dette ikke var mulig. Bufetat har derfor så langt tilbudt ungdom med atferdsvansker et hjemmebasert tilbud gjennom et familie- og nettverksteam. I dialog har Bufetat Region Vest og Atferdssenteret sett muligheten i at et FFT-team med en klart bredere målgruppe enn MST, var et evidensbasert program som kunne driftes i fylket. Bufetat kan dermed endelig tilby evidensbaserte hjemmebaserte tjenester for familier hvor ungdom har atferdsvansker i alle fylker i Norge.

Geografiske utfordringer

− Opprettelsen av FFT Sogn og Fjordane er et spennende prosjekt, hvor vi vil jobbe aktivt med å nå ut til så mange familier som mulig. Og jo da, geografien, med sine fjorder og fjell, byr på utfordringer, og teamet blir nok i høyeste grad et ambulerende team. Men vi har folk både i Florø og Nordfjord, med arbeidssted på Skei midt i fylket. Dette er terapeuter som allerede er godt vant til reisevirksomhet i sitt arbeid, og vi vil samarbeide tett og finne gode løsninger på dette, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen ved Atferdssenterets utviklingsavdeling ungdom.

I USA pågår det prosjekter som prøver ut bruk av telekommunikasjon midtre og siste fase av FFT-behandlingen. Vi vil følge disse prosjektene for å lære av deres erfaringer, og etter hvert også prøve ut slike løsninger i Norge der det kan passe.

 Foto: FFT-teamene i henholdsvis Bærum kommune og Sogn og Fjordane fylke.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.