Special Menu

Du er her:

FFT-studien er i gang

Det finnes nå godt etablerte FFT-team i tre byer. Nå igangsettes en studie av hva godt opplærte team kan få til. Startskuddet er gått for studien i «Funksjonell Familieterapi».

Målgruppen for tiltaket og forskningsprosjektet er familier med ungdom, mellom elleve og atten år, som viser alvorlige atferdsvansker.

Studien vil sammenligne familier som mottar FFT-behandling med familier i en kontrollgruppe som vil motta tilbud fra terapeuter i familievernet. De deltakende familiene vil ikke på forhånd få vite hvilken av behandlingene de vil få tilbud fra.

− Det vi håper å se i FFT-studien, er en høy grad av fullført behandling for denne krevende målgruppen, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen, spesialrådgiver ved Atferdssenteret. Håpet er også å få gode bekreftelser på at FFT «virker», og at dette viser seg gjennom mindre problematferd, at ungdommene kan fortsette å bo hjemme, at de har orden på forhold omkring skole eller jobb og at de avstår fra rus og kriminell atferd. Alt dette som FFT behandlingen i tidligere utenlandske studier har vist god effekt på; å snu en risikopreget atferd og få ungdommer på rett kjøl.

Skien, Trondheim og Stavanger

Siden 2007 har Bufetat i samarbeid med Atferdssenteret opprettet fem behandlingsteam som tilbyr «Funksjonell Familieterapi». De første, i Stavanger og Skien, ble etablert i 2007. De øvrige kom på plass året etter, i Ålesund, Sandvika og Trondheim.

I tre av disse byene, Skien, Trondheim og Stavanger, rekrutteres det nå familier til dette forskningsprosjektet. Rekrutteringen vil pågå i cirka to år. Familiene − omtrent 65 per region − skal følges opp fram til 18 måneder etter behandlingsstart.

Tilpasses familiedynamikken

Særegent for FFT er at behandlingen tilpasses den familiedynamikken som foreligger.

− Vi har en hypotese om at FFT vil fungere enda bedre i familier som ligger litt på siden av den stereotypiske «lykkelige kjernefamilien». Målet vårt er aldri å presse familier inn i et snevert sett av «riktige» eller «normale» samspills- og omgangsformer. Fokus for FFT-behandlingen er å sikre mer positivt og funksjonelt samspill i familiene gjennom øving i ulike ferdigheter, men disse ferdighetene må formes på måter som passer den unike familiestrukturen og hvert enkelt familiemedlem, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

Med FFT gjelder det altså å tilpasse nyttige samspillsverktøy til den dynamikken som faktisk foreligger i den enkelte familie.

FFT-studien

FFT-studien er en evaluering av effektene av Funksjonell familieterapi (FFT). Metoden er utarbeidet av Jim Alexander, ph.d., og hans kolleger i USA, og skal nå evalueres i en randomisert kontrollert studie i en norsk setting.

Prosedyrer og manualer

Atferdssenterets forskningsavdeling har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, med forskningsdirektør Terje Ogden som prosjektleder og med Gunnar Bjørnebekk som hovedansvarlig forsker for prosjektet.

Det er utviklet forskningsprosedyrer til bruk under datainnsamling og i alle faser av studien.

Illustrasjonsfoto på forside av folder: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.