Special Menu

Du er her:

Forskningsmidler fra FINNUT

Forskningsrådets nye storsatsing på utdanningsforsking, FINNUT, har tildelt 161 millioner kroner til 21 prosjekter. Atferdssenteret er involvert i hele tre prosjekter blant de 21 heldige utvalgte.

Forskningsrådets nye program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren, FINNUT, ble lansert tidligere i år, og har som hensikt å fornye forskningsfeltet og bidra til innovasjon i sektoren. Totalt skal programmet tildele 700 millioner kroner over en tiårsperiode.

Kamp om midlene

Totalt kom det inn 159 søknader på den første utlysningen fra programmet, og 161 millioner kroner lå i potten denne gang. Forrige uke ble det klart hvilke av prosjektsøknadene som får støtte, og det ble god stemning her på senteret da det viste seg at alle de tre prosjektene vi var inne med, har fått innvilget forskingsmidler til å gjennomføres.

Her følger en kortfattet presentasjon av de tre FINNUT-prosjektene Atferdssenteret er involvert i:

Betydningen av kognitiv og sosial stimulering

Prosjekttittel: The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC for
school achievement in 1st grade.

Gjennom dette prosjektet vil forskerne undersøke hvilken betydning foreldres tidlige stimulering av kognitive, sosiale og selvregulerende ferdigheter har for barnas skoleprestasjoner i 1. klasse. I tillegg vil de se på hvorvidt barnehagen eventuelt kan kompensere for manglende tidlig stimulering hjemmefra. Dette vil undersøkes ved hjelp av data fra det omfattende, longitudinelle prosjektet Barns sosiale utvikling.

Prosjektgruppen ved Atferdssenteret består av Henrik Daae Zachrisson (prosjektleder), Eric Dearing, Ane Nærde og Kristin Berg Nordahl. Internasjonale samarbeidspartnere er Beth Casey fra Boston College og Margaret Owen fra University of Texas. I tillegg er Thomas Moser ved Høgskolen i Vestfold nasjonal samarbeidspartner på barnehagedelen av prosjektet.

Depresjonsmestring for ungdom

Prosjekttittel: Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression
Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School.

Depresjonsmestring for ungdom er et kognitivt basert kurs for forebygging og behandling av lett til moderat depresjon for ungdom mellom 14 og 20 år. Målet er å redusere symptomer, forebygge utvikling og hindre tilbakefall. Gjennom en ny randomisert kontrollert studie vil forskergruppen undersøke hvorvidt depresjonsmestringskurset, i tillegg til å redusere symptomer, også kan redusere frafall i videregående skole, samt forbedre faglig og sosial funksjon.

Prosjektleder er Thormod Idsøe ved Atferdssenteret. Eksterne samarbeidspartnere er Gil Noam (Harvard Medical School/ McLean's Hospital), Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger), Margit Garvik (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger), Knut A. Hagtvet (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo), Brit Oppedal (Nasjonalt folkehelseinstitutt) og Turid Suzanne Berg-Nielsen (RBUP Øst og Sør).

Langtidseffekter av skoleintervensjoner

Prosjekttittel: Long-term effects of school-wide interventions and school environment
using longitudinal register data.

Målet med prosjektet er å måle langtidseffekter av to store skoleomfattende intervensjoner: PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) og Olweusprogrammet. Hittil har vi kun informasjon om den kortsiktige effekten av disse intervensjonene, og nå vil forskerne måle de mer omfattende og langsiktige effektene, ved å kombinere allerede foreliggende kunnskap med omfattende registerdata. For eksempel vil de kunne avdekke hvordan intervensjonene påvirker elevers skoleresultater og psykiske helse, samt effekt på skolefrafall og hvorvidt elever lykkes i overgang til arbeidslivet.

Prosjektet er et omfattende samarbeidsprosjekt ledet av Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret. De øvrige samarbeidspartnerne er Ivar Frønes (Atferdssenteret / Universitetet i Oslo), Torkild H. Lyngstad (Universitetet i Oslo), Lars J. Kikebøen (Statistisk sentralbyrå), Mari-Anne Sørlie og Asgeir R. Olseth (Atferdssenteret), Kyrre Brevik, Dan Olweus, Mona Sandberg og Kjell Morten Stormark (Uni Helse). Internasjonale samarbeidspartnere er Catherine Bradshaw (John Hopkins University), Bo Vinnerljung (Stockholms universitet) og Dona Cross (Edith Cowan University).

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.