Special Menu

Du er her:

Hva betyr sosial kompetanse for barn?

Hvordan forstår foreldre sosial kompetanse blant barn med atferdsvansker? En studie fra NUBU viser blant annet at foreldre mener at jenter generelt har høyere sosial kompetanse enn gutter.

Forskere ved NUBU har gjort en studie på sosial kompetanse hos barn med ulike grader av atferdsvansker. Resultatene viste blant annet at foreldre vurderte sosial kompetanse generelt høyere for jenter enn for gutter. sosial kompetanse: Hvordan forstår foreldre sosial kompetanse blant barn med atferdsvansker? En studie fra NUBU viser blant annet at foreldre mener at jenter generelt har høyere sosial kompetanse enn gutter. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox.

Tidligere studier viser at mange barn med atferdsproblemer også sliter med lav sosial kompetanse. Forskere har vært usikre på hvordan begrepet sosial kompetanse blir forstått blant foreldre med denne gruppen av barn.

Sosial kompetanse kan defineres som et sett av ferdigheter og kunnskaper som mennesker trenger for å omgås andre på en positiv måte. Atferdsproblemer hos barn og unge kan for eksempel utarte seg som utagerende og aggressiv atferd, raserianfall, og irritabilitet.

– Nyere forskning viser at sosial kompetanse og atferdsproblemer hos barn og unge ofte henger sammen. Høy grad av atferdsproblemer ser ofte ut til å henge sammen med lav sosial kompetanse, eller omvendt, sier Silje Hukkelberg, førsteforfatter av studien og forsker ved NUBU.

Betydningen av sosial kompetanse

Forståelse for sosial kompetanse og hvordan det påvirker både relasjoner mellom barn og jevnaldrende, og barn og voksne, har betydning for hvordan barn blir møtt av andre og om de blir inkludert i sosiale sammenhenger.

– Barn med atferdsvansker har gjerne utfordringer når det gjelder å få innpass og aksept hos andre barn. De kan ha vanskelige for å samarbeide og ta hensyn til andre, noe som øker sjansen for å bli ekskludert i for eksempel i lek, sier Hukkelberg.

Det er derfor viktig at tiltak rettet inn mot å redusere problematferd samtidig arbeider med å øke barnas sosiale kompetanse. På den måten kan de bedre lære seg ferdigheter slik at de blir inkludert og får delta i lek sammen med andre barn.

Hvordan vurderer foreldre den sosiale kompetansen hos jenter og gutter?

Resultatene fra studien viste at:

– Foreldre vurderte sosiale kompetanse generelt høyere for jenter enn for gutter

– Begrepet sosial kompetanse er komplekst og omfavner ulike kompetanser som for eksempel empati, samarbeid og selv-kontroll.

– Begrepet ble forstått likt av foreldrene uavhengig av barnas alder

– Det var imidlertid betydelige variasjon innom gruppen av gutter og jenter

– Noen typer ferdigheter, slik som å forstå problemer og behov hos venner og bli sett opp til, stod fram som spesielt viktige i sosial kompetanse-begrepet, sier Hukkelberg.

Forskerne har ønsket å studere hvordan foreldre vurderer den sosiale kompetansen hos jenter og gutter, på tvers av alder. Både som et overordnet begrep og mer i detalj, som kan forklare mer om hvordan sosial kompetanse blir tolket.

– Så vidt vi vet er dette den første studien som undersøker begrepet sosial kompetanse på tre ulike nivåer, i et utvalg barn med problematferd, forteller Hukkelberg.

Hvordan måle sosial kompetanse?

– Forskere har analysert data fra 550 foreldre med barn med begynnende eller etablerte atferdsproblemer i alderen 3 – 12 år (71 prosent gutter) evaluerte barnas sosial kompetanse

– Sosial kompetanse er målt ved bruk av spørreinstrumentet Home and Community Social Behavior Scales (HCSBS) som består av 32 spørsmål.

– HCBSBS vurderer ulike aspekter i sosial atferd, men overordnet de to områdene: Forhold til jevnaldrende og selvregulering/samarbeidsferdigheter.

– Forhold til jevnaldrende inkluderer vennerelasjoner og positive samspillsferdigheter. Selvregulering/samarbeidsferdigheter er mer oppgaveorientert og er viktig for å etablere en positiv relasjon til voksne.

– Forskerne undersøkte begrepet på tre ulike måle-nivåer og i forhold til barnas kjønn og alder.

– Resultatene viser at HCSBS er et troverdig instrument for å måle sosial kompetanse.

Hukkelberg, S. & Ogden, T. (2019). What is social competence? An investigation into the concept among children with antisocial behaviors. Emotional and Behavioral Difficulties. doi.org/10.1080/13632752.2019.1687168.

Artikkelen har vært publisert på forskning.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.