Special Menu

Du er her:

Hvor står TIBIR i dag?

Det var i 1998 at myndighetene bestemte seg for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle atferdsvansker hos barn. Først fikk vi PMTO-modellen, siden lavterskelprogrammet TIBIR.

I en fagartikkel i tidsskriftet «Psykologi i kommunen» ser forskere og fagarbeidere ved Atferdssenteret på utviklingen av TIBIR og forskningsaktivitetene knyttet til programmet. En diskuterer også noen av utfordringene knyttet til implementering, som kvalitetssikring og opprettholdelse av metodeintegritet.

TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) har som mål å øke kompetansen i kommunale tjenester når det gjelder tidlig å forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn. Kommunale tjenester omfatter helsestasjoner, pedagogisk-psykologisk tjeneste, forbyggende barneverntjeneste, barnehager og skoler.

Evidensbasert og tilpasset

TIBIR-stigen, utformet av Anna Fiske.Et viktig prinsipp i TIBIR er at intervensjonene skal være evidensbaserte, tilpasset den enkelte families behov og at de skal være rettet mot de arenaene – hjemme eller på skolen – hvor problematferden finner sted.

TIBIR omfatter både kortvarige intervensjoner for barn som viser begynnende atferdsproblemer, og langvarig og mer intens behandling for barn som viser høy risiko for å utvikle vedvarende atferdsproblemer.

Utbredelsen av TIBIR

Nærmere hundre norske kommuner er i gang med å implementere TIBIR. Og stadig flere ønsker å bli med. Før en begynner arbeidet, må det inngås en intensjonsavtale med Atferdssenteret. Målet er at kommunen skal kunne bli selvstendig i den videre driften av TIBIR innen tre til fem år. Implementeringsarbeidet er ledet fra Atferdssenteret og foregår i tett samarbeid med regionale team.

Modulene i TIBIR

TIBIR består av seks moduler:

Den siste modulen er et kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av atferdsproblemer, mens de øvrige fem modulene er forebyggende og terapeutiske intervensjoner for familier med barn med ulik grad av atferdsproblemer. Opplæringen består av ulike antall kursdager, samt veiledning (for flere av dem).

Evaluering av TIBIR

Evalueringen av TIBIR har pågått i over ti år. De første ikke-eksperimentelle studiene ga oppløftende resultater. Siden har en gjennomført fem randomiserte kontrollerte studier – og flere er på vei.

Her er noen av funnene:

  • Gruppebasert foreldretrening bidrar til å øke barns sosiale kompetanse og redusere problematferd.

  • Også kort foreldrerådgivning gir gode resultater. Beste råd til foreldre: Tydelige grenser og positiv støtte.

  • Mødre med mye psykisk stress kan trenge et utvidet tilbud ut over kort foreldrerådgivning.

  • Høy grad av metodeintegritet er viktig for et godt utfall av foreldrerådgivning i TIBIR.

  • Modulen Sosial ferdighetstrening virker trolig best sammen med én eller flere av de andre TIBIR-modulene, som for eksempel Foreldrerådgivning.

Også TIBIR må oppdateres ut fra ny kunnskap

Også TIBIR må oppdateres i henhold til hva forskningen viser. Samtidig som det er flere ubesvarte spørsmål som bør undersøkes. Ett tema som stadig melder seg, er kompleksiteten og komorbiditeten – det at barn har flere problemer på samme tid – blant barn med atferdsvansker. Følgelig bør TIBIR etter hvert kunne inkorporere behandlingsprosedyrer for angst, depresjon og traumer.

TIBIR må alltid være i en dynamisk utvikling.

Viktigheten av å forsterke innsatsen med TIBIR er avgjørende for at stadig flere barn tidlig skal få best mulig hjelp.

Kjøbli, J., Solholm, R., Reer, M., Christiansen, T., Askeland, E., & Bjørnebekk, G. (2016). Tidlig innsats for barn i risiko: Et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen, 5, 5–15.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.