Special Menu

Du er her:

Innsats mot mobbing

Den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS er under stadig utvikling, leser vi på ungsinn.no.

Atferdssenteret har skjerpet innsatsen mot mobbing og trakassering, og styrket de mobbeforebyggende komponentene i PALS. Ungsinn har følgelig oppdatert informasjonen om PALS-modellen og orienterer om dette både på sin hjemmeside, i sitt nyhetsbrev og på Facebook.

Forebyggende innsats

Komponenten som nå er innlemmet i PALS – Mobbeforebygging i PALS for grunnskolens barnetrinn – er tatt i bruk av mange skoler. Innsatsen skal fremme det psykososiale miljøet på skolen, med spesiell vekt på tidlig å avdekke og gripe inn ved krenkende atferd og mobbing. Elevene lærer også praktiske strategier for hvordan de skal forholde seg når de selv blir mobbet, og når de ser andre elever bli utsatt for krenkende handlinger.

Systematisk jobbing

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ved hjelp av denne modellen jobber lærere, elever, foreldre og andre ansatte på skolen systematisk for å skape et godt skolemiljø.

Utagerende atferd hos enkelte elever – fra alvorlige tilløp til vold og hærverk til sårende kommentarer − kan skape frykt hos andre. Men også mindre alvorlige hendelser, som uro i klasserommet og snakking i timene, vil hemme læringen hos mange elever.

Reduserer atferdsproblemer

En undersøkelse viser at lærere rapporterer om en betydelig større reduksjon i problematferd i PALS-skolene sammenliknet med skoler som ikke hadde innført modellen.

For tiden pågår det en større effektevalueringsstudie av PALS. Studien omfatter 65 barneskoler fra hele landet.


Kilde: ungsinn.no
Illustrasjon: Colourbox / ungsinn.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.