Special Menu

Du er her:

Mari-Anne Sørlie disputerer

NUBU-forsker Mari-Anne Sørlie disputerer ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, fredag 21. mai. Sørlie har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt skolers utbytte av PALS-modellen.

Mari-Anne Sørlie vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos.

Har skolene nytte av PALS-modellen?

I tillegg til undersøkelsen av generelt utbytte av PALS-modellen (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) har Sørlie også undersøkt effekten av en kortversjon av modellen (PPBS, forebygging av problematferd i skolen). 

Resultatene peker mot at PALS-modellen er et virksomt rammeverk skoler kan bruke for å forebygge og minske atferdsproblemer blant elevene, for å fremme et positivt og inkluderende læringsmiljø, og for å styrke de ansattes mestringsfølelse og ferdigheter. PPBS (kortversjonen) kan for noen skoler være et mindre krevende alternativ for å komme i gang med systematisk utviklingsarbeid.

PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell der målet er å forebygge og redusere problematferd og å fremme et positivt lærings- og utviklingsmiljø for alle elever. Evalueringsstudien er basert på spørreskjemaer årlig besvart av ansatte og elever (4.-7.klasse) over en 4-års periode i 65 norske barneskoler. 28 skoler benyttet fullversjonen av PALS, 17 benyttet kortversjonen (PPBS), mens 20 fortsatte med vanlig praksis og fungerte som kontrollgruppe.

Implementering er avgjørende 

Studien viser at tre år etter oppstart av PALS var det mindre atferdsproblemer og færre elever som fikk undervisning utenfor ordinær klasse. Det var også klare gruppeforskjeller i favør av PALS-skolene når det gjaldt klassemiljø (lærervurdert), positive elevrelasjoner (elevvurdert), positiv atferdsstøttende praksis (lærervurdert), samt kollektiv og individuell mestringsfølelse hos de ansatte. Resultatene antyder også lovende korttidseffekter (4 mnd.) av kortversjonen PPBS.

Men god implementering av modellen er avgjørende for å få god effekt. Skoler med høy implementeringskvalitet hadde størst utbytte, og studien viser at utbyttet varierte med implementeringskvalitet, opplæringsdose, andel ufaglærte og skolestørrelse. Jo bedre intervensjonsmodellene ble implementert, dess bedre utbytte.

Implementering er dermed også et viktig tema for Sørlies to prøveforelesninger på disputasdagen. Prøveforelesningen med selvvalgt tema har tittelen "Et godt tiltak er ikke nok.... Implementeringskvalitetens betydning", mens oppgitt emne for den andre forelesningen er "Implementering og spredning av skolebaserte tiltak for å forebygge og redusere problematferd: utfordringer og muligheter sett i lys av nyere teoretiske perspektiver og empiri."

 

Både prøveforelesninger og selve disputasen vil foregå digitalt via Zoom.

Ønsker du å overvære disputasen finner du lenke til arrangementene tilgjengelig på UiOs nettsider: 

https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/var-2021/isp/mari-anne-sorlie.html

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.