Special Menu

Du er her:

Mestringskurs for ungdom

Denne uka er det oppstart for et nytt forskningsprosjekt der forskerne vil se på effekter av det kognitivt baserte kurset Mestringskurs for Ungdom (DU).

Forskerne skal undersøke hvorvidt kurset kan redusere depresjonssymptomer, forebygge negativ utvikling og tilbakefall, forbedre funksjonsnivå, samt redusere frafall i videregående skole.

Mestringskurs for Ungdom (DU)
Mestringskurset for ungdom – tidligere benevnt «Depresjonsmestring for ungdom» – er et gruppebasert lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Gjennom kurset skal ungdommene lære å endre eget tankemønster og bedre mestre egen hverdag. Målet er å redusere og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon. Kurset tilbys ikke bare innenfor spesialisthelsetjenesten, men også i skolen, ved helsestasjon eller kommunehelsetjeneste. Kursinnholdet er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og implementeres i Norge gjennom Fagakademiet og Rådet for psykisk helse.

Flere forskningsspørsmål og innfallsvinkler
I det nyoppstartede forskningsprosjektet har forskerne satt seg som mål å finne svar på følgende spørsmål:

  • i hvilken grad DU kan redusere depressive symptomer og forbedre akademisk og sosialt funksjonsnivå blant elever i videregående skole
  • i hvilken grad DU kan forebygge frafall blant elever i videregående skole
  • hvorvidt gjennomføring av et slikt tiltak kan øke skolens/lærernes omtanke for denne elevgruppen og deres behov
  • i hvilken grad etnisitet påvirker effekten av intervensjonen

For å besvare spørsmålene vil forskerne benytte et randomisert design, der data samles inn fra både kursgruppen og kontrollgruppen før og etter kursdeltakelse, samt seks måneder etter fullført kurs.

Depresjonsmestring og reduksjon av skolefrafall
Det er ikke første gang det forskes på DU-kurset. I en studie fra 2014 (Garvik, Idsøe og Bru, 2014) fant man en betydelig nedgang i symptomer på depresjon hos deltakerne etter kurset, og Ungsinn har vurdert kurset som et tiltak på evidensnivå 3. Siden vi vet at faglige vansker og psykisk helse i mange tilfeller gjensidig påvirker hverandre, ønsker nå forskerne å undersøke kurset ytterligere for å se om det også kan bidra til å forebygge frafall i skolen.

Samarbeidsprosjekt forankret ved Atferdssenteret
Atferdssenteret er ansvarlig for prosjektet og prosjektleder er forsker Thormod Idsøe. Forskningskonsulent er Görel Bringedal, og en post doc.-stilling vil bli tilknyttet prosjektet i 2015. Eksterne samarbeidspartnere er Gil Noam (Harvard Medical School/McLean's Hospital), Edvin Bru og Margit Garvik (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger), Knut A. Hagtvet (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo), Brit Oppedal (Nasjonalt folkehelseinstitutt) og Turid Suzanne Berg-Nielsen (RBUP Øst og Sør/NTNU).

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd via programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Relevante lenker:

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.