Special Menu

Du er her:

Mindre problematferd med familiebasert behandling

Terje Ogden disputerte 30. november for ph.d.-graden med avhandlingen: Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge. Evaluering og implementering av evidensbaserte programmer i Norge.

Ogden viser i sin doktorgradsavhandling hvordan familier kan bidra i behandlingen av atferdsvansker hos barn og unge. Gjennom evidensbaserte metoder økes foreldrenes kompetanse, mens konflikter og utagerende atferd reduseres. Samtidig styrkes samholdet i familien.Han viser hvordan familiene både er deltkgere og bidragsytere i behandlingsprosessen. Evidensbaserte programmer bygger på et prinsipp om familiebevaring, og behandlingen retter seg primært mot foreldrene.

Avhandlingen består av fem artikler. Fire er knyttet til effektstudier av Parent Management Training – Oregon (PMTO) og Multisystemisk terapi (MST). Den siste er en case-studie av arbeidet med utvikling, implementering og evaluering av de to evidensbaserte programmene  i Norge.

Foreldreferdigheter i PMTO-behandling

Den første artikkelen viser hvordan  styrking av foreldreferdigheter i PMTO-behandling hadde positiv effekt på barnas atferd. Foreldre som fikk PMTO rapporterte om mindre utagering og totalt mindre problematferd hos barna. Barnas lærere rapporterte samtidig om økt sosial kompetanse, som tyder på generalisering av effekt til skolen. PMTO virket best i forhold til barn under 8 år.

En evalueringsstudie av MST

Den andre artikkelen er en evalueringsstudie av MST.

Studien viser at MST er et mer virkningsfullt hjelpetilbud for unge med atferdsvansker sammenliknet med andre barnevernstiltak. Ungdommene skåret lavere på problematferd og høyere på sosiale ferdigheter enn dem som mottok ordinære hjelpetiltak. De ble også sjeldnere plassert utenfor hjemmet.

MST – to år etter inntak

Den tredje artikkelen er en oppfølgingsstudie av MST to år etter inntak. Både foreldre og lærere rapporterterte om reduksjon i utagerende problematferd, depresjon og angst, mens ungdommene selv meldte om færre regel- og lovbrudd.

Kjønnsforskjeller ved inntak til MST

Den fjerde artikkelen analyserer kjønnsforskjeller ved inntak til MST. Utagering, rusmisbruk og andre vansker var felles, men jentene debuterte senere enn guttene. Likevel hadde jenter samme behandlingsutbytte som gutter.

En modell for implementering og evaluering

Den femte artikkelen beskriver en modell for  implementering og evaluering av evidensbaserte programmer. I Norge ble sentrale initiativ kombinert med lokal interesse for å implementere nye behandlingsmodeller. Basert på råd fra en ekspertgruppe finansierte flere departementer implementeringen og forskningen knyttet til de evidensbaserte programmene PMTO og MST.

Gjennomføringen foregikk som et samarbeid mellom et nasjonalt senter, det statlige barnevernet og psykisk helsevern.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.