Special Menu

Du er her:

Nøkkelen til endring ligger hos foreldrene

Noen barn tar lite hensyn til andres følelser, de lyver ofte – og legger skylden for egne problemer på andre. Forskere benytter betegnelsen CU-trekk (Callous – Unemotional). Hvordan hjelper en disse barna?

Forskere ved Atferdssenteret har sett på effekten av ulike foreldretreningsprogram, hvorav PMTO (Parent Management Training – Oregon) ga signifikant og direkte effekt for positiv endring hos barn med CU-trekk.

Barn med CU-trekk kan risikere å utvikle store og sammensatte problemer seinere, og komme til å stå for mye av den alvorlige kriminaliteten i samfunnet. Tidligere forskning har pekt på at disse barna har dårligere prognoser ved behandling (Frick et al., 2014). Det har imidlertid vært uklart om denne typen atferd kan endres, slik at disse barna og deres omgivelser får det bedre om en setter inn tidlige hjelpetiltak.

Atferdssenterets funn viser at PMTO kan få barna inn på et bedre spor, og at forbedrete foreldreferdigheter kan bidra til å snu den lite empatiske atferden hos disse barna.

Tre studier ved Atferdssenteret

Forskere ved Atferdssenteret ville undersøke om tre ulike former for behandling ville kunne gi positive effekter på CU-trekk.

De så på to programmer for foreldretrening. Det ene var et kortere forløp med foreldre i grupper (på engelsk omtalt som BPT = Brief Parent Training). Det andre var den mer omfattende PMTO-modellen. Videre så de på Sosial ferdighetstrening, en egen modul innenfor det kommunebaserte lavterskelprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

550 familier deltok

550 familier deltok i studien, som omfattet barn (3–12 år) med gryende eller allerede tydelige atferdsproblemer. Det være seg hjemme, i barnehage eller på skole. Målinger ble gjort både før og etter behandling, samt gjennom en egen oppfølgingsundersøkelse seks måneder etter fullført behandling.

Denne siste oppfølgeren viste at det kun var den omfattende modellen med foreldretrening (PMTO) som ga en signifikant og direkte effekt.

 

Nøkkelen ligger hos foreldrene

Begge foreldretreningsprogrammene utkonkurrerte den individuelle treningen som barna fikk gjennom modulen Sosial ferdighetstrening .

Atferdssenterets analyser peker altså i retning av at det er foreldrene som er nøkkelen. Men det var bare det omfattende PMTO-programmet som viste seg å ha effekt også i det lange løp, ved oppfølgingen seks måneder etter.

Funnene tilsier at PMTO kan redusere CU-trekk og at forbedrete foreldreferdigheter kan føre til en vending av barnas CU-trekk i en mer positiv retning.

Illustrasjon: Colourbox
Forskerportretter: Atferdssenteret

Kjøbli, J., Zachrisson, H. D., & Bjørnebekk, G. (2016). Three randomized effectiveness trials – one question: Can callous-unemotional traits in children be altered? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. Online first. DOI: 10.1080/15374416.2016.1178123.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.