Special Menu

Du er her:

NUBU bidrar på Forskningsdagene 2018

NUBU bidrar på Forskningsdagene som arrangeres 19.–30. september. Årets tema er oppvekst, og NUBU tilbyr utlån av forskere under festivalen – helt gratis!

Årets tema for Forskningsdagene 2018 går rett til kjernen av NUBUs forskning og kompetanse. Vi tilbyr ti ulike foredrag under vignetten «Bestill en forsker». Foredragene er kunnskapsbaserte og praktisk rettet, og har alle utgangspunkt i barns sosiale utvikling og oppvekst.

Foredragene passer for ansatte og ledelse i skoler, barnehage, barnevern og helsestasjoner, foreldre og foresatte (Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, og Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU), og omsorgspersoner som ønsker mer kunnskap om hvordan de kan være gode støttespillere for barn og unge.

Foredragene er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller. Vi tilbyr også å holde foredragene i NUBUs lokaler på Majorstuen i Oslo.

Foredragene vi tilbyr er:

Utvikling av sosiale ferdigheter i grunnskolealderen. Betydningen av nære relasjoner til lærere og medelever

(Development of social skills during childhood. The influence of school factors)

For at skoler skal lykkes i sitt lovpålagte arbeid med å støtte elevenes sosiale og personlige utvikling, er kunnskap om hvordan sosiale ferdigheter utvikles i løpet av grunnskolealderen og hvordan skolerelaterte faktorer påvirker denne utvikling, essensielt. Det er imidlertid få studier som har undersøkt sammenhengen mellom skolekarakteristika og elevenes sosiale ferdighetsutvikling.  

Sørlie vil i dette foredraget bidra til å fylle ut dette kunnskapshullet ved å presenterer resultater fra en norsk langtidsstudie. Følgende temaer vil bli belyst:

  • Det forventes at barns sosiale ferdigheter øker over tid, men hva sier forskningen? Hva fant vi i den norske studien?

  • Følger alle barn samme utviklingslinje eller er det undergrupper med ulik sosial utvikling? Hvis det er slik, hvor mange undergrupper er det og hvordan ser deres sosiale utviklingsprofil ut?

  • Hvilke forhold i skolen har størst innflytelse – og for hvem? Hva med elevens kjønn?

  • Praktiske konsekvenser

Sosial kompetanse er en viktig del av barn og unges evne til å prestere godt på skolen og senere i livet. Skolen har en viktig rolle med å hjelpe elever i denne utviklingen. Foredraget er både kunnskapsbasert og praktisk rettet og egner seg godt for alle ansatte og ledelse i skolen. Det er også relevant for foreldre og foresatte som ønsker mer kunnskap om denne tematikken.

Foreleser:
Mari-Anne Sørlie er forsker ved NUBU og med skole som sitt spesialfelt. Hennes særlige kompetanseområder inkluderer atferdsproblemer blant barn og unge, sosial kompetanse, skoleintervensjoner, tiltaksevaluering, kunnskapsbasert praksis og implementeringskvalitet.

Praktisk informasjon:
Foredraget har en varighet på 1-2 timer på dag- eller kveldstid, og kan holdes på norsk eller engelsk. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Mari-Anne Sørlie: m.a.sorlie@nubu.no

 


Forsterket skolestøtte til barn i barnevernet

Det å mestre skolen er en sterk beskyttelsesfaktor mot marginalisering i voksen alder. Sammenlignet med jevnaldrende har barn i barnevernet betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig marginalisering.  KOBA-prosjektet implementerer –tiltaket forsterket skolestøtte - basert på oppsummert kunnskap, og videreutviklet sammen med ansatte i barnevernet og skolepersonell, samt foreldre og ungdom med erfaring fra barnevernet. Tiltaket prøves nå ut i et knippe barneverntjenester i en randomisert kontrollert studie.

Foredraget er både kunnskapsbasert og praktisk rettet, og viser hvor stor betydning mestring av skole har for barn og unge, og særlig de som befinner seg i en sårbar situasjon. Foredraget er derfor godt egnet til ansatte i barnevernet, skolepersonell, og også foreldre og foresatte som ønsker med kunnskap om tematikken.

Foreleser:
Kristine Amlund Hagen er forskningsdirektør ved NUBU og har doktorgrad i utviklingspsykologi. Hennes særlige kompetanseområder foruten utviklingspsykologi, inkluderer psykososiale vansker blant barn og unge, sosial kompetanse, evaluering av intervensjoner og forebyggende tiltak og implementering. Ved siden av KOBA-prosjektet, er Hagen involvert i evaluering av MATCH_ADTC: Modulbasert behandling av barn med angst, atferdsproblemer, traumer og depresjon. Hun har også vært med i Barne-, ungdoms-  og familiedirektoratets ekspertgruppe for utvikling av faglige anbefalinger om «Trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjoner» (2015-2016).

Praktisk informasjon:
Foredraget varer fra 45-60 minutter, holdes på norsk, og er tilgjengelig på dag- og ettermiddagstid (fram til kl. 18.00). Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Kristine Amlund Hagen: k.a.hagen@nubu.no
 


Små barn som aktive informasjonssøkere

Gjennom oppveksten eksponeres barn for store mengder informasjon, og det fra mange ulike kilder. For at de skal kunne dra nytte av denne informasjonen må de derfor tidlig lære hvordan de kan navigere blant alt det som er tilgjengelig. Tone Hermansen arbeider til daglig på ChInfoSeek-prosjektet (Children’s Information Seeking) sammen med forsker og prosjektleder Imac Zambrana. I prosjektet forsøker de å besvare spørsmålet om hvordan barn utvikler de nødvendige ferdighetene som trengs for at barn kan klare å aktivt innhente, gi mening til og organisere informasjon de mottar. Hun vil i dette foredraget presentere noen hovedlinjer og funn innenfor denne forskningen.

Foredraget er godt egnet for alle ansatte og ledelse i barnehage som ønsker å tilrettelegge for best mulig læring for barn og utvikling av barns kognitive- og sosiale ferdigheter. Foredraget er også høyst relevant for foreldre og foresatte som ønsker mer kunnskap om tematikken.

Foreleser:
Tone Hermansen er Post-doc-forsker i ChInfoSeek-prosjektet ved NUBU. Hun har bakgrunn fra psykologisk forskning og hennes særlige kompetanseområder inkluderer barns tidlige utvikling av kognitive- og sosiale ferdigheter, og hvordan disse spiller inn på barns læring.

Praktisk informasjon:
Foredraget varer i 30 minutter, holdes på norsk og kan bestilles til dagtid eller kveld. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Tone Hermansen: t.k.hermansen@nubu.no


 


Forebygging av atferdsproblemer i skolen 

Velkommen til et foredrag med skoleforsker og fagbokforfatter Mari-Anne Sørlie og lærer og spesialrådgiver Frode Heiestad.

Sørlie vil i sitt foredrag fokusere på atferdsproblemer som en stor utfordring for mange norske skoler. Med utgangspunkt i forskning vil hun løfte fram kjennetegn ved de mest virkningsfulle metodene skolen kan benytte for å forebygge atferdsproblemer blant elevene.

Heiestad vil i sin sesjon ha klasseledelse som hovedtema. Innholdet vil være praktisk rettet mot det lærere opplever daglig i klasserommet.

Utagerende atferd i skolen er et gjentagende problem. Debatten som følger i kjølvannet når temaet kommer opp i mediene viser hvor viktig det er at tiltak som settes inn er virksomme, og at lærere får bistand til å bygge opp en trygg og kunnskapsbasert kompetanse. Sørlie og Heiestad vil i foredraget sitt forene teori og praksis for å gi et kunnskapsbasert og praktisk nyttig foredrag for både ansatte og ledere i skolen.

Forelesere:
Mari-Anne Sørlie er forsker ved NUBU og med skole som sitt spesialfelt. Hennes særlige kompetanseområder inkluderer atferdsproblemer blant barn og unge, sosial kompetanse, skoleintervensjoner, tiltaksevaluering, kunnskapsbasert praksis og implementeringskvalitet.

Frode Heiestad er utdannet lærer og spesialrådgiver ved NUBU. Han arbeider med den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) med ansvar for opplæring, veiledning og kvalitetssikring av modellen i Norge.  

Praktisk informasjon:
Foredraget varer i 1,5-2 timer, holdes på norsk og tilgjengelig på dag- eller kveldstid. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Mari-Anne Sørlie: m.a.sorlie@nubu.no
 


Mobbing i skolen – forebygging og konsekvenser

Idsøe vil gi en innføring i hvilke konsekvenser mobbing kan gi, og dermed belyse viktigheten av å ta problemet på alvor. Barn og unge som er involvert i mobbing viser ofte traumesymptomer, samt symptomer på depresjon og angst. Disse kan imidlertid være skjult om man ikke vet hva man skal være oppmerksom på. Hovedtemaet i Heiestads foredrag har hovedvekt på forebygging, men tar også for seg håndtering av mobbing i skolen. Avslutningsvis vil foreleserne sammen se på hva vi kan gjøre når det er mistanke om eller mobbing er avdekket.

Foredraget er både kunnskapsbasert og praktisk rettet. Det egner seg derfor godt for alle ansatte og ledelse i skolen, og også for foreldre og foresatte som ønsker seg mer kunnskap om tematikken.

Forelesere:
Thormod Idsøe er forsker ved NUBU. Hans kompetanseområder inkluderer mestringskurs for ungdom, mobbing, PTSD-symptomer og psykisk helse i skolen. Ved siden av stillingen sin ved NUBU, er han også professor II ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Frode Heiestad er utdannet lærer og spesialrådgiver ved NUBU. Han arbeider med den skoleomfattende modellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) med ansvar for opplæring, veiledning og kvalitetssikring av modellen i Norge.  

Praktisk informasjon:
Foredraget varer i1,5-2 timer, holdes på norsk og kan bestilles til dag- eller kveldstid. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Thormod Idsøe: thormod.idsoe@nubu.no
 


Hva kan vi forvente av PALS?

(What can we expect from PALS?)

PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samspill i skolen) er en bredt sammensatt og skoleomfattende innsatsmodell for å forebygge problematferd og fremme sosiale barns fungering ved etablering av støttende og inkluderende læringsbetingelser for alle elever som er dominert av felles, proaktive (føre-var) og positive undervisningsstrategier. Mer enn 220 skoler i Norge benytter i dag PALS som en del av sitt forebyggingsarbeid.

Sørlie vil i dette foredraget forsøke å gi svar på følgende spørsmål:

  • Hva kan en forvente at PALS har effekter på og hva kan en ikke forvente av PALS?

  • Hvem har størst og minst utbytte av PALS? Og hvor store er effektene?

  • Hva er forutsetningene for et positivt utbytte av PALS?

Foredraget er egnet for alle ansatte og ledelse i skolen som har PALS, men også skoler som vurderer å implementere modellen. Det er også relevant for foreldre og foresatte som ønsker mer kunnskap om PALS og kunnskapen som ligger til grunn for modellen.

Foreleser:
Mari-Anne Sørlie er forsker ved NUBU med skole som sitt spesialfelt. Hennes særlige kompetanseområder inkluderer atferdsproblemer blant barn og unge, sosial kompetanse, skoleintervensjoner, tiltaksevaluering, kunnskapsbasert praksis og implementeringskvalitet.

Praktisk informasjon:
Foredraget varer 1-2 timer, kan holdes på norsk eller engelsk, og bestilles til dag- eller kveldstid. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille, ta direkte kontakt med Mari-Anne Sørlie: m.a.sorlie@nubu.no
 


Hvordan omsette forskningskunnskap om barn og unge til praksis?

Vi har i den senere tid lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av hvorfor de er virksomme, og erfart hva de har til felles. Implementering av forskningsbaserte metoder i tjenestene for barn- og unge har og fått en stadig mer sentral plass, med god grunn. Vi har sett at mange barn og unge som får hjelp fra ulike tjenester ofte har sammensatte problemer, og det er ikke uvanlig at behov hos barnet eller i familien endrer seg gjennom et behandlingsløp. 

Selv ved bruk av godt implementerte og forskningsbaserte metoder er det nesten alltid en viss andel barn, unge og familier som opplever at tiltaket ikke hjalp. Med den kunnskapen vi har opparbeidet oss i Norge gjennom over to tiår med utvikling, implementering og evaluering av evidensbaserte metoder og programmer, hva gjør vi nå i det videre arbeidet? Hva er det viktigste å styrke for barn og unge? 

I dette foredraget vil Kristine Amlund Hagen trekke fram noen av de viktigste lærdommene vi har tilegnet oss, og så peke på noen områder det kan være formålstjenlig å fokusere på fremover.

Foredraget er relevant for fagfolk innen ulike tjenester som arbeider med utsatte barn og unge og deres familier. Det er også høyst relevant for beslutningstakere, byråkrater, foreldre, foresatte og andre interesserte som ønsker mer kunnskap om emnet.

Foreleser:
Kristine Amlund Hagen er forskningsdirektør ved NUBU og har doktorgrad i utviklingspsykologi. Hennes særlige kompetanseområder foruten utviklingspsykologi, inkluderer psykososiale vansker blant barn og unge, sosial kompetanse, evaluering av intervensjoner og forebyggende tiltak og implementering. Ved siden av KOBA-prosjektet, er Hagen involvert i evaluering av MATCH-ADTC: Modulbasert behandling av barn med angst, atferdsproblemer, traumer og depresjon. Hun har også vært med i Barne-, ungdoms-  og familiedirektoratets ekspertgruppe for utvikling av faglige anbefalinger om «Trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjoner» (2015-2016).

Praktisk informasjon:
Fordraget varer i 45-60 minutter, holdes på norsk og er tilgjengelig på dag- og ettermiddagstid (fram til kl. 18.00). Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Kristine Amlund Hagen: k.a.hagen@nubu.no
 


Utagerende atferd og sosial kompetanse hos barn 

Forskning viser at atferdsproblemer og sosial kompetanse hos barn henger sammen. Høy grad av utagerende atferd er ofte assosiert med lav sosial kompetanse og omvendt. For noen barn fører dette til en negativ spiral, som når det får utvikle seg over tid, kan lede til økning i atferdsproblemer, dårlig psykisk helse og utenforskap.

Foreldretrening kan redusere og snu en negativ utvikling av problematferd hos barn, og trening i prososiale ferdigheter kan øke barns sosiale kompetanse. PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen) og TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko) er forskningsbaserte metoder som har til hensikt å hjelpe disse barna og familiene deres.

I dette foredraget forteller Silje Hukkelberg om hva  utagerende atferd og sosial kompetanse er, og hvordan de henger sammen. Videre forteller Anette A. Grønlie om PMTO og TIBIR og hvordan disse metodene kan hjelpe barn som viser problematferd.

Foredraget passer for alle som arbeider med barn og familier i denne målgruppen.

Forelesere:
Silje Hukkelberg er forsker ved NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og har intervensjonsforskning og måling av atferd som sine særlige kompetanseområder.

Anette A. Grønlie er spesialkonsulent ved Utviklingsavdeling barn ved NUBU, og har implementering av PMTO og TIBIR som arbeidsområde.

Praktisk informasjon:
Fordraget varer i 1 time, holdes på norsk og er tilgjengelig på dagtid 21. september. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta direkte kontakt med Silje S. Hukkelberg: s.s.hukkelberg@nubu.no
 


Fysisk aggresjon blant barn

De aller fleste barn viser noe fysisk aggresjon (f.eks. det å bite, slå, sparke) på et tidlig tidspunkt som en del av sin normalutvikling. Dette ser man fra 10-12 måneders alder. Samtidig lærer de fleste barn å kontrollere fysisk aggresjon etter hvert som de utvikler mer hensiktsmessige måter å kommunisere på. En liten gruppe barn, anslagsvis fire prosent, opprettholder et høyt nivå av fysisk aggresjon gjennom barndommen og ungdomsårene.

I dette foredraget vil Ane Nærde presentere kunnskap om barns utvikling av fysisk aggresjon. Deretter vil Sissel Torsvik snakke om kjennetegn ved samspillet foreldrene og barna /familiene kommer inn i og hvordan foreldreveiledning kan støtte foreldrene til å bryte et ellers opprettholdende mønster.

Foredraget forener teori og praksis, og gjør dette til et aktuelt foredrag for alle som arbeider med barn, unge og familier enten det er i barnehage, skole eller i barnevernet. Foredraget egner seg også for foreldre og foresatte.

Forelesere:

Ane Nærde er forsker ved NUBU og har som sitt spesialfelt utviklingspsykologi. Hennes særlige kompetanseområder inkluderer utvikling av atferdsproblemer og sosial kompetanse hos barn og unge, aggresjonsutvikling og depresjon blant mødre og fedre. Hun er prosjektleder for NUBUs longitudinelle forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling som har pågått de siste 12 årene og har fått midler fra Forskningsrådet til fem nye år.

Sissel Torsvik er psykologspesialist og har de siste 12 årene arbeidet ved NUBU i utviklingsavdeling for barn som har ansvar for å utvikle, implementere og kvalitetssikre metoder som kan hjelpe familier med barn som har – eller som står i fare for å utvikle – alvorlige atferdsproblemer.

 

Praktisk informasjon:
Fordraget varer i 1 time og 30 minutter, holdes på norsk og er tilgjengelig på dag- og kveldstid 19., 20. og 21.september. Det er gratis, men reiseutgifter utenfor Oslo og Akershus må dekkes av bestiller.
For å bestille ta kontakt med arrangementskontakt Kristin Horn Talgø: k.h.talgo@nubu.no


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.