Special Menu

Du er her:

Ny bok om sosial kompetanse og problematferd

Å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø er et stort prosjekt. Terje Ogden har samlet «alt som skal til» i boka «Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge».

Atferdssenterets forskningsdirektør deler gjerne sine kunnskaper om dette viktige feltet, noe som ikke bare framgår av den store mengden av fagartikler, men også i hans omfattende bokproduksjon. Den siste i rekken, Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge, er en videreføring av hans tidligere bok Sosial kompetanse og problematferd i skolen.

Siden sistnevnte kom ut, har det skjedd mye innenfor både forskning og praksis. Følgelig fant han det ikke bare nødvendig å oppdatere denne, men faktisk også skrive om de fleste av kapitlene, samt utvide med nye kapitler. Her retter han søkelyset blant annet mot viktigheten av tidlig avdekking og innsats, noe som de seinere årene har fått gjennomslag både i skoler og barnehager, så vel som innenfor barnevern og psykisk helse.

Sårbare barn og unge

Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, som et resultat av samspillet mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger.

Det finnes sårbare barn og unge som ikke får tilstrekkelig trygghet og stimulans, som ikke finner seg til rette, som ikke trives eller opplever gleden ved å mestre. Disse barna trenger å få være i et trygt og inkluderende miljø, med omsorg og struktur, ledet av kompetente voksne.

Kompetanseperspektivet står sentralt. Enten det dreier seg om elevenes sosiale og skolefaglige kompetanse, lærernes pedagogiske lederkompetanse eller foreldrenes oppdragelseskompetanse.

Rom for alle

Boka legger stor vekt på inkludering – og på tiltak tilpasset barnas forutsetninger og behov.

Kjennetegnet på en inkluderende skole eller barnehage er et trygt og godt læringsmiljø der det er rom for alle, og der alle får gode læringsbetingelser – også de «vanskelige» elevene.

Ikke lenger «vente og se»

I innledningen framhever Terje Ogden at tiden for «å vente og se» må være over. Snarere må barn og unge få hjelp med én gang om de strever med sosiale eller skolefaglige utfordringer.

Positiv atferdsstøtte er sentralt og handler om hvordan positiv atferd kan oppmuntres gjennom bekreftelser og oppmuntring, men også gjennom gode beskjeder, tydelige regler og rutiner.


Illustrasjon: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2015). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.