Special Menu

Du er her:

Ny PALS-håndbok er klar

En ny revidert utgave av PALS-håndboka (modul 1) er på plass. Denne versjonen inneholder endringer i alle kapitlene, og ikke minst et nytt kapittel: Gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø.

Endringene er i tråd med forskningen på effekter av implementering av PALS-modellen, erfaringene som PALS-skoler og veiledere har gjennom arbeidet med modellen, og ikke minst på bakgrunn av utfordringer vi står ovenfor i dagens skole.

Lærere og andre ansatte i skolen skal møte og se barn og unge, sikre godt læringsutbytte, utvikle elevenes sosiale ferdigheter, sørge for at elevene opplever mestring og et trygt og godt skolemiljø. Videre skal skolen legge til rette for god psykisk helse for alle elever, forebygge mobbing og krenkelser, og ikke minst sørge for et godt skole−hjem-samarbeid. Oppgavene er mange og sammensatte. For å kunne møte alle utfordringene, er det viktig at skolen organiserer sine innsatser gjennom å arbeide med kunnskapsbaserte forebyggende tiltak. Dette arbeidet må skje systematisk og skoleomfattende i et langsiktig perspektiv for å forbedre det psykososiale skolemiljøet. PALS-modellen har som målsetting å hjelpe skoler med dette arbeidet. Arbeidet med skolens læringsmiljø er en kontinuerlig innsats, og PALS tilbyr et rammeverk og en «verktøykasse» i dette arbeidet.

 

Litt om innholdet

PALS-modellen har alltid lagt vekt på å skape gode relasjoner mellom lærer og elev gjennom arbeidet med positiv involvering, men vi har likevel sett behovet for å lage et nytt kapittel med tittelen Gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Kapitlet tar for seg hvorfor vi bør være opptatt av relasjoner, forslag til å kartlegge relasjoner mellom lærer og elev, og hva vi kan gjøre for å utvikle eller skape gode relasjoner mellom lærer og elev. Aktivitetsdelen følger opp med oppgaver og øvelser for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter.

Elevene skal involveres i utviklingen av eget læringsmiljø. Flere av kapitlene inneholder oppgaver med forslag til hvordan elevene kan være med på å påvirke implementeringen av kjernekomponentene i modellen.

Kapitlet Håndtering av problematferd har endret navn til Møte med elever som viser utfordrende atferd. Fortsatt har vi oppmerksomheten rettet mot at skolene må etablere gode strukturer og rutiner for å håndtere utfordrende atferd, men viktigheten av ansatte som regulerer egne emosjoner er løftet fram. Utfordrende atferd gjelder ikke bare den utagerende, men også den innagerende (som f.eks. ulike psykiske plager). Hvordan vi møter elever som viser utfordrende atferd, er sentralt.  

Teorigrunnlaget for modellen er gjennomgått, utvidet og oppdatert. Videre er resultater fra den omfattende evalueringen av PALS-modellen (2007−2012) tatt inn i håndboka.
 

Ny håndbok til din skole?

En ny håndbok er en god anledning for å revitalisere arbeidet med deler eller hele modellen. Vi håper skolene får stort utbytte av deltakelse i PALS og bruk av den reviderte håndboka i sitt arbeid for styrke læringsmiljøet i skolen. I den sammenhengen er det verdt å nevne at de fleste kapitlene har fått flere nye oppgaver og øvelser som kan være god støtte i arbeidet.

PALS-skolene kan bestille revidert håndbok via PALS-teamsiden på www.nubu.no, hvor også en digital versjon for fri nedlastning finnes. Her kan også nynorsk versjon lastes ned fra tidlig i februar. Foreløpig finnes ikke håndboka tilgjengelig på nynorsk i trykket utgave. Vi anbefaler at PALS-teamet/ledelsen sørger for at det finnes minst en oppdatert håndbok ved skolen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.