Special Menu

Du er her:

PALS virker – også i kortversjon

En forenklet modell – PALS Komprimert – kan bidra til redusert problematferd i skolen og til et mer proaktivt skolepersonale. En ny effektartikkel er nå publisert i «World Journal of Educational Research».

Kortversjonen av PALS – også kalt Forebygging av problematferd i skolen-intervensjonen eller PALS Komprimert – er tenkt som et mulig lavterskeltilbud til skolene, i form av en mindre omfattende og mindre ressurskrevende versjon av PALS-modellen (positiv atferd, støttende samhandling og læringsmiljø i skolen).

Atferdssenteret har testet ut denne kortversjonen ved sytten skoler i fire kommuner, og resultatene er blitt målt opp mot en kontrollgruppe på tjue skoler, som drev «praksis-som-vanlig».

Studien viser at også PALS Komprimert kan bidra til redusert problematferd og mer proaktiv og positiv lærerpraksis – i hvert fall på kort sikt. Langtidseffektene vet en ennå for lite om.

Kort om kortversjonen

Alle skolene som var involvert i utprøvingen, deltok på et tretti timers kurs utviklet ved Atferdssenteret. Hele personalgruppen, inkludert rektor og SFO-ansatte, deltok på kurset, som ble kjørt lokalt, over fire fulle dager, to på høsten og to på våren.

Nøkkelelementene i PALS Komprimert er:

 •  En skoleomfattende og universell tilnærming, basert på evidensbasert praksis.
 •  Valg av 3−5 positivt formulerte fellesregler.
 •  En systematisk positiv forsterkning av prososial atferd.
 •  Systematiske korrigeringer og milde konsekvenser ved problematferd og regelbrudd.
 •  Tydelige beskjeder.
 •  Etablering av et effektivt, praktisk gjennomførbart og skoleinternt støttesystem for forebygging og håndtering av problematferd blant elevene.

I motsetning til i PALS-modellen, fikk kortversjonsskolene ingen veiledning eller oppfølging i etterkant av kurset. De fikk dessuten kun opplæring i tiltak rettet mot hele elevmassen. Særskilt opplæring i tiltak rettet mot risikoelever inngikk ikke i kurset.

Størst effekt på uro og bråk

Analyser av spørreundersøkelser blant skolestaben – ca. seks måneder før, ved oppstart og fire måneder etter – tilsier følgende:

 • Signifikant positive effekter både på mindre alvorlig problematferd, som uro og bråk: altså det det er mest av i skolehverdagen, og på mer alvorlige former for problematferd som stjeling, hærverk, vold og liknende.
 • Størst effekt på problematferd som skjer på skolens fellesområder. Mindre effekt på problematferd som skjer i klasserommene.
 • En positiv effekt på lærerens daglig praksis, med økt bruk av positive og støttende strategier.
 • En betydelig økning i stabens kollektive mestringsopplevelse.
 • De beste resultatene fant en ved små og mellomstore skoler, med under tre hundre elever.
 • Det var også større utbytte ved de skolene som gjennomførte med høy implementeringskvalitet, og som altså gikk inn sterkt og ordentlig, ved skoler med høy deltakelse på alle kursdagene og ved skoler med en relativt høy andel ansatte uten utdanning.

− Framstår som lovende

Forsker Mari-Anne Sørlie, som har vært hovedansvarlig for evalueringen, oppsummerer:

PALS Komprimert framstår som en praktisk gjennomførbar og lovende måte å forebygge og dempe omfanget av problematferd på i skolen, sier hun – og tilføyer at denne kortversjonen synes å egne seg godt som en «basistilnærming». Gjennom denne kan den enkelte skole få en mer omforent praksis, med felles holdninger og strategier for å forebygge atferdsproblemer.

− Det å øremerke fire dager til å fremme mer positiv og effektiv lærerpraksis er noe alle skoler praktisk kan få til, sier Sørli, som vil understreke at for noen skoler synes ikke PALS Komprimert å være tilstrekkelig.

− Det kan gjelde større skoler og skoler som sliter med et stabilt høyt omfang av problematferd blant elevene. For slike skoler og for skoler hvor «timingen» ikke er riktig, kan PALS Komprimert fungere som et springbrett til mer omfattende og skreddersydde intervensjoner hvor skolene får ekstern støtte og oppfølging i implementeringsprosessen, som de altså gjør i PALS-modellen.


Illustrasjon: Colourbox og Atferdssenteret

Sørlie, M-A., Ogden, T., & Olseth, A. R. (2015). Preventing Problem Behavior in School through School-Wide Staff Empowerment: Intervention Outcomes. World Journal of Educational Research, 2, 117−139. ISSN 2375−9771 (print). ISSN 2333−5998 (online).

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.