Special Menu

Du er her:

PMTO-kurs for pakistanske og somaliske mødre

Pakistanske og somaliske mødre i bydelene Grorud og Søndre Nordstrand i Oslo har fått tilbud om kurs i foreldretreningsprogrammet Parent Management Training Oregon (PMTO).

Mødrene formidler at de har satt pris på og opplever å ha nytte av treningen i å gi ros, gode og tydelige beskjeder og å forholde seg rolig.

Gruppetilbudet har henvendt seg til mødre med barn mellom 4-8 år som har lave til moderate atferdsproblemer, eller som er i risiko for å utvikle atferdsvansker. Kursene har hatt mellom åtte og tretten deltakere, alle med bakgrunn i samme etniske gruppe. Til sammen har rundt 120 mødre deltatt. Med utgangspunkt i dagligdagse situasjoner har kurset fokusert på ulike nyttige og effektive foreldreferdigheter ut fra PMTO-prinsippene.

– Mange somaliske og pakistanske mødre er som norske mødre: De kan bli slitne, fortvilte og oppleve avmakt i morsrollen. På kursene kommer de sammen med andre mødre som sliter med mange av de samme utfordringene som dem selv. Mødrene som har deltatt er opptatt av kosthold, hvordan få barn til å spise, håndtering av søskenkrangling, hvordan få barna til å samarbeide og at de skal lykkes på skolen, forteller PMTO-regionkoordinatorene Ragnhild Pettersen og Monica Flock ved Atferdssenteret.

Tilrettelagt for mødrene

Kurstemaene har blant annet vært samarbeid og kommunikasjon med barnet, grensesetting og søskenkrangler. Kurslederne har forsøkt å være sensitive for mødrenes eksisterende praksis i hverdagen og for deres verdier og kultur. Kursmaterialet er blitt oversatt. Det er brukt linkarbeidere, som fungerer som formidlere av pakistansk og somalisk kultur for kurslederne. I tillegg har linkarbeiderne oversatt underveis, slik at opplæringen har foregått på mødrenes eget språk. Mødrene har kommet med eksempler på oppdragelse fra egen kultur, slik at det har vært tatt hensyn til deres kulturelle rammer og individuelle mål i barneoppdragelsen. Kursene har gått over 18 ganger, og deltakerne på kursene har også vært med i en studie om tiltakets effekt.

– Mange minoritetsforeldre er redde for hjelpeapparatet, de er usikre på hvilke krav som stilles for å være en god mor i det norske samfunnet og for selv ikke å være gode nok. De benytter i liten grad vanlige lavterskeltilbud. Mødrene på kurset har vi rekruttert aktivt, sier Pettersen.

– Mødrene henvender seg ikke selv til hjelpeapparatet når de opplever vansker av denne typen, slik som flere norske foreldre eller mødre gjør. Å rekruttere folk inn i denne type kurs er ikke vanlig praksis i norsk hjelpesystem, tilføyer Flock

For å skape trygghet og tillit er kusene blitt holdt i barnehager som mødrene kjenner fra før. Det har vært tilbud om barnevakt for dem som ikke har hatt barnehageplass, kurset er lagt midt på dagen – det tidspunktet som passet mødrene best, det er blitt servert mat, det har vært tilbud om transport for dem som trengte det og de som har hatt behov for det, har fått hjelp til å søke om fritak fra norskkurs.

– PMTO er logisk

– Tilbakemeldingen fra mødrene som har deltatt, er at PMTO er logisk for dem. De sier selv til oss at det de har hatt mest nytte av, har vært å lære om å gi gode, tydelige beskjeder, hvordan holde seg rolig i utfordrende situasjoner, og å rose barn, forteller Ragnhild Pettersen.

Kurstilbudet ble gitt til somaliske og pakistanske mødre fordi de representerte de to største innvandrergruppene i Oslo. Monica Flock og Ragnhild Pettersen sier det er kommet forespørsler om flere kurs for andre grupper, men at det vil kreve utdannelse av linkarbeidere som kan formidle.

– Vi vet foreløpig ikke hvilken effekt kurset har hatt på barnets atferd. Men mødrene er blitt kjent med hjelpeapparatet, og fra skolene i Søndre Nordstrand får vi gode tilbakemeldinger om at mødrene følger opp barna på en annen måte etter å ha vært på kurs, sier Pettersen.

Bydelene overtar

Bydelene overtar nå ansvaret for å videreføre tiltaket gjennom Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). I Søndre Nordstrand er fem terapeuter nå under opplæring i PMTO, en av dem er somalisk, og de vil være ferdig utdannet i 2010. I Grorud er det allerede et PMTO-tilbud, og planen er at det gjennomføres slike kurs etter behov.

– Bydelsadministrasjonene både i Grorud og Søndre Nordstrand er veldig involvert og engasjert i prosjektet, sier PMTO-regionkoordinator Ragnhild Pettersen. Hun er svært fornøyd med gjennomføringen av kursene og støtten fra bydelene Grorud og Søndre Nordstrand.

Forsker Ragnhild Bjørknes ved Atferdssenteret holder på med en effektstudie av PMTO-kurset for pakistanske og somaliske mødre, hvor 100 av de 120 mødrene fra kursene deltar. Bjørknes er nå i ferd med å analysere dataene fra undersøkelsen. Resultater fra studien er ventet i løpet av 2010.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.