Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Positive til ny stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Positive til ny stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

11. juni la Justis- og beredskapsdepartementet fram den nye stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. NUBU har bidratt med innspill i forkant og ser positivt på det som kommer fram i meldingen. 

Stortingsmeldingen «Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet» (Meld. St. 34. 2020 –2021) ble nylig lagt frem for Regjeringen. NUBU var blant fagmiljøene som tidligere i år ble invitert til å bidra med innspill til Justis- og beredskapsdepartementet i forarbeidet til denne stortingsmeldingen. Departementet ønsket da å få vite mer om hvordan ulike aktører i Oslo- og Østlandsområdet arbeider opp mot barn og ungdom som står i fare for eller begår kriminalitet, og hva de ser på som hovedutfordringene.

NUBUs metoder fremheves

I meldingen trekkes blant annet flere av NUBUs metoder fram som viktige og nyttige i kriminalitetsforebyggingsarbeidet. PMTO (Parent Management Oregon) og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) nevnes som foreldrestøttene tiltak som styrker tilknytningen og samhandlingen mellom barn og foreldre. Det henvises blant annet til Folkehelseinstituttets rapport fra 2020, som konkluderte at særlig PMTO og TIBIR har best dokumentert effekt med hensyn til å forebygge at barn som viser store atferdsvansker begynner med kriminalitet.

- Det var oppmuntrende lesing for satsingen på NUBUs metoder fremover, sier Anett Apeland, fagdirektør i utviklingsavdeling barn ved NUBU.

Også når det gjelder å forebygge at unge som allerede har begått lovbrudd begår ytterligere lovbrudd, viser stortingsmeldingen til at det finnes god dokumentasjon på effekt av tiltakene Multisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi (FFT) og Behandlingshjem (Treatment Foster Care Oregon – TFCO). De påpeker imidlertid at disse metodene brukes for lite i Norge, og at de derfor vil utarbeide nasjonale anbefalinger til kommunene om hvilke tiltak som skal brukes framover. Stortingsmeldingen forteller også om satsningen som nå gjøres i samarbeid mellom NUBU, Bufdir og Bufetat for å etablere et forskningsstøttet behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd, MST-PSB.

- At det ønskes økt og utvidet bruk av FFT, MST og TFCO, er en viktig anerkjennelse av den viktige jobben de ansatte i behandlingsteamene gjør hver dag, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen, fagdirektør i utviklingsavdeling ungdom ved NUBU.

Kvalitet, forutsigbarhet og likeverdighet i barnevernstjenestene

Stortingsmeldingen trekker også frem arbeidet med utvikling av en ny grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet – et arbeid NUBU også er involvert i. Grunnmodellen skal styrke kvalitet, forutsigbarhet og likeverdighet i tjenestene, og målsettingen er at barn, unge og familier skal få riktig hjelp til rett tid. Prosjektet er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir), og utføres i samarbeid mellom de tre kompetansesentrene NUBU, Regionssenter for barn og unges psykiske helse - Øst og Sør (RBUP Øst og Sør), og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest). 

Fagdirektør Anett Apeland er en av fagpersonene ved NUBU som er involvert i arbeidet med grunnmodellen. 

- Vi er glade for at meldingen sier tydelig at målet med den nye grunnmodellen er at den skal anvendes i alle barneverntjenester i landet, slik at det gode utviklingsarbeidet som er gjort kommer til nytte for flere.

Helhetlig innsats for utsatte barn og unge

Meldingen legger også vekt på betydningen av et godt kunnskapsgrunnlag om barn og unges oppvekst- og levekår. Det henvises til den nye BarnUnge21-strategien, som NUBU også har vært involvert i. I meldingen står det blant annet at BarnUnge21-strategien «skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens prioriteringer innenfor feltet, med mål om at færre barn og unge faller utenfor. Strategiarbeidet skal legge til rette for en helhetlig og sektorovergripende inn-sats innenfor forskning, utdanning og tjenester for utsatte barn og unge.»

- Utsatte barn og unge lever sine liv på mange arenaer, noe som krever involvering av flere tjenester og fagfelt. Vi ønsker derfor denne stortingsmeldingen velkommen, og er glade for at flere departementer er opptatt av en helhetlig innsats på oppvekstfeltet og ønsker en aktiv rolle i å hjelpe barn og unge som er i risiko for uheldig utvikling, sier Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør ved NUBU.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.