Special Menu

Du er her:

Samarbeid mellom foreldre er viktig

En nylig publisert studie fra Atferdssenteret viser at godt foreldresamarbeid i to-foreldrefamilier bidrar til å redusere barnets atferdsproblemer. Samarbeidet påvirker foreldrenes oppdragelsesferdigheter.

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom foreldres evne til å samarbeide, deres oppdragelsespraksis og utagering hos barn i 4–12 års alder. I alt deltok 136 familier som på grunn av bekymring for barnets atferd hadde kontaktet barnevernet eller psykisk helsevern for barn og unge for å få hjelp. Eneforsørgere deltok ikke. Studien baserte seg på spørreskjemadata fra foreldre og videofilmete strukturerte samspillsoppgaver.

Evnen til å lytte uten å avbryte

Foreldresamarbeid innbefatter blant annet evne til å lytte til hverandre uten å avbryte, problemløsning i fellesskap og enighet om viktige familieverdier og ting som må gjøres. Oppdragelsespraksis innebærer blant annet foreldres grensesettingsstrategier og evne til å oppmuntre og lære barnet nye ferdigheter. Utagering omfatter atferd som trass, ulydighet, banning, slåing og fiendtlighet overfor andre.

Med fokus på foreldres samarbeidsevne

Funnene tilsier at behandling av utagerende atferd hos barn kan bli mer virksom hvis man fokuserer på foreldres samarbeidsevne – i tillegg til å styrke deres foreldreferdigheter. Resultatene understreker viktigheten av å involvere far i behandlingsopplegget.

Kjøbli, J., & Hagen, K.A. (2009). A mediation model of interparental collaboration, parenting practices, and child externalizing behavior in a clinical sample. Family Relations, 58, 275–288.


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.