Special Menu

Du er her:

Samarbeid om skolemodeller

I forbindelse med en omfattende registerstudie om langtidseffekter av skoleintervensjoner, hadde NUBU besøk av en av de ledende forskerne på langtidseffekter av skolemodeller, Catherine Bradshaw.

Skoleintervensjoner: NUBU hadde besøk av Catherine Bradshaw i forbindelse med en omfattende registerstudie om langtidseffektene av skoleintervensjoner. Fra venstre: Frode Heiestad og Ingrid Madslien, NUBU, Catherine Bradshaw, University of Virginia, Terje Ogden og Kristine Amlund Hagen, NUBU. Foto:Kristin Horn Talgø.– Bradshaw er blant forskerne som har foretatt avanserte studier på SWPBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support). Hun er en veldig dyktig forsker på mobbing, sosial kompetanse og langtidseffekter av skolemodeller, sier Mari-Anne Sørlie, forsker ved NUBU.

Sørlie samarbeider med Bradshaw i en omfattende og langsiktig registerstudie av langtidseffekter av skoleintervensjoner og skolemiljø. Studien er et samarbeid mellom NUBU, Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå (SSB), UniResearch (RKBU), Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet.

Bradshaw er på besøk ved NUBU for en workshop, hvor hun sammen med andre forskere involvert i prosjektet skal diskutere funn og videre planlegging av studien. Hun er redaktør for forskningstidsskriftet Prevention Science, og er professor og assisterende dekan ved Research and Faculty Development, the Curry School of Education, University of Virginia. Forskningen hennes fokuserer særlig på utvikling av aggressiv atferd og skole baserte forebyggende innsatsmodeller. 

I anledning besøket ved NUBU, holdt Bradshaw foredraget «School-based Prevention Programming: Integrating and Advancing the Evidence-base Through PBIS». 

Intergrasjon av ulike innsatsmodeller

Bradshaw fokuserte på hvordan ulike skolemodeller kan integreres med hverandre, det vil si hvordan kjernekomponenter fra en modell settes sammen med kjernekomponenter fra en annen for å skape en mer helhetlig og effektiv innsatsmodell i skolen.

Hun har ledet en rekke statliOmfattende studier: Catherine Bradshaw har lang erfaring med omfattende studier om langtidseffekter av skolemodeller. Foto: Kristin Horn Talgø.g finansierte randomiserte utprøvinger av skole-baserte intervensjonsprogrammer, inkludert Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) og sosio-emosjonelle treningsmodeller. 

En studie ble foretatt på 58 videregående skoler fordelt over 12 skoledistrikter i Maryland, mens en oppfølgingsstudie ble utført blant 40 ungdomsskoler, også i Maryland. 

Begge studiene kunne vise til gode effektresultater. Blant elevene på videregående skole som befant seg på innsatsnivå to, var det færre elever som mottok spesial undervisningstiltak, de hadde høyere skoleprestasjoner, samt at de ansatte på skolen viste bedre evner til å håndtere utagerende atferd.

Utvide perspektivet

Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, er også involvert i registerstudien om langtidseffekter av skolemodeller. Han opplevde foredraget til Bradshaw som svært nyttig.

– Erfaringene og studiene hennes er med på å utvide perspektivet og gi nye idéer til veien videre med innsatsmodeller i skolen, både med tanke på innholdet og implementering. Ved å inkludere felles kjerneelementer, kan skoler håndtere flere utfordringer på én gang. Å ha Bradshaw som en samarbeidspartner er en stor inspirasjon og støtte.

Bradshaw samarbeider på forskningsprosjekter som undersøker mobbing og skolemiljø, utvikling av aggressiv- og problematferd, effektene av å bli utsatt for vold, mishandling av jevnaldrende, hvordan stressende miljøer påvirker barn, barn med utfordringer knyttet til emosjoner, atferd og autisme, samt forskningsdesign, evaluering og implementering av evidensbaserte tiltaksmodeller i skoler. 

Registerstudien om langtidseffeketer av skolemodeller får midler fra Norges forskningsråd over FINNUT-programmet. Foruten Bradshaw, samarbeider forskerne i Norge nært med Donna Cross (Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Western Australia) og Bo Vinnerljung (Institutionen för socialt arbete, Sverige).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.