Special Menu

Du er her:

Styrker kompetansen hos minoritetselever

Skolemodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljøer og samhandling) styrker både sosial og skolefaglig kompetanse hos minoritetsspråklige elever.

En fant en generell økning i sosial kompetanse hos elevene, men økningen var størst for elever med norsk som andrespråk. Disse viste også økte skolefaglige ferdigheter.

Dette viser en norsk studie, publisert i fagtidsskriftet Emotional and Behavioural Difficulties.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er viktig både for å hindre utvikling av atferdsproblemer og for å motvirke emosjonelle lidelser som angst og depresjon. Elever med minoritetsbakgrunn kan ha vansker med å tilpasse seg skolehverdagen, og kan derfor være i risiko for å utvikle problematferd. En bakgrunn for dette kan være at disse elevene har problemer med å forstå språk, regler og normer i skolehverdagen.

Det overordnede målet i PALS-modellen er å redusere problematferd og å fremme sosial kompetanse i skolen. I PALS fokuserer man spesielt på grensesetting og oppmuntring av positiv atferd. Et viktig prinsipp i PALS-modellen er at man skal vise barna hva som menes med positiv atferd gjennom bruk av konkrete eksempler og rollespill. Dette ser ut til å ha hatt positiv innvirkning på minoritetsspråklige elevers sosiale kompetanse.

Åtte skoler deltok

Studien bygger på resultater fra åtte skoler, hvorav fire implementerte PALS. Av totalt 735 elever som deltok i undersøkelsen, hadde 49 elever norsk som andrespråk. Atferdssenteret gjennomfører i disse dager en ny studie hvor utvalget er 63 skoler. Dette vil gi mulighet for å teste om resultatene vil gjenta seg i et større utvalg og hvilke faktorer som er avgjørende for å oppnå et slikt resultat.

Ogden, T., Sørlie, M-A., & Amlund Hagen, K. (2007). Building strength through enhancing social competence in immigrant students in primary school. A pilot study, Emotional and Behavioural Difficulties, 12, 105–117.

 


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.