Special Menu

Du er her:

2011 NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst

Brenna-utvalget, med oppdrag å utrede det pedagogiske tilbudet til førskolebarn, avga sin innstilling 1. oktober 2010.  Utvalget hadde et omfattende mandat og fremmet en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Kunnskapsdepartementet inviterte deretter (29.10.2010) til bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om − og påvirke − utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Høringsfrist 31.1.2011.

Innstillingen fra Brennautvalget av 1.10.2010

Atferdssenterets høringsuttalelse av 20.1.2011 finner du som nedlastbar PDF til høyre på siden.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.