Special Menu

Du er her:

2011 NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Et utvalg, ledet av Jan Fagerberg, ble nedsatt 18.12.2009. Utvalgets arbeid skulle gi et bedre grunnlag for å vurdere status i forhold til de ni forskningspolitiske målene i St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning, om det er godt samsvar mellom ressursinnsats og resultater, og om systemet og virkemidlene er godt utformet og effektive. Utvalget avga sin innstilling til Kunnskapsdepartementet 2.5.2011. Innstillingen ble siden sendt på høring, med frist 20.10.2011.

Høringsbrevet finner du her.

Atferdssenterets høringsuttalelse av 10.10.2011 finner du som nedlastbar PDF til høyre på siden.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.