Special Menu

Du er her:

2016 Kvalitets- og strukturreform i barnevernet – forslag til endringer i barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet sendte den 17.3.2016 ut til høring et forslag til endringer i barnehageloven. Høringsbrevet finner du her.

I høringsnotatet la departementet opp til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. En mener en endret ansvarsdeling blant annet skal kunne

  • gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid
  • gi sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier.

Atferdssenteret leverte sin høringsuttalelse 9.6.2016. Høringsuttalelsen finner du her

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.