Special Menu

Du er her:

2011 Modeller for rusbehandling

Det er store variasjoner for når ungdom prøver rusmidler for første gang, hvilke typer rusmidler de prøver, samt hvor mye og hvor hyppig de ruser seg.

Arbeidet med en kunnskapsoversikt over effektiv rusbehandling av ungdom ble igangsatt i 2010, som et ledd i Bufdirs FoU-plan og Bufetats handlingsplan for rusarbeidet (2010–2011). Oppdraget gikk, etter en anbudsrunde, til Atferdssenteret. Kunnskapsoversikten er signert Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden.

Kunnskapsoversikten oppsummerer forskningskunnskap om virksomme eller lovende modeller for behandling av rusproblemer hos ungdom.

Positive resultater

Oversikten oppsummerer at familie- og nærmiljøfokuserte modeller viser positive resultater på tvers av grupper, type rusmisbruk, type rusmiddel, komorbide forstyrrelser, alder, kjønn og etnisk bakgrunn.

Lovende tiltak

Lovende tiltak tar sikte på å motivere for behandling, styrke samholdet i familien, lære ungdommene kognitive og sosiale ferdigheter, og å bryte kontakten med venner som ruser seg. Videre kan sosiale og faglige mestringsmuligheter i skolen være et virksomt mottrekk mot skulk og frafall, og mot rusmiddelbruk.

Kristoffersen, C. H., Holth, P., & Ogden, T. (2011). Modeller for rusbehandling. En kunnskapsoversikt. Oslo: Atferdssenteret.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.