Special Menu

Du er her:

2017 Evaluering av Bufetat – TIBIR-prosjektet

Målet med denne rapporten er å synliggjøre innsatsen Bufetat har gjort i samarbeid med NUBU for å heve kompetansen på kommunalt nivå, oppsummere resultatene av prosjektet og erfaringene fra samarbeidet.

«Bufetat–TIBIR-prosjektet» var et samarbeidsprosjekt mellom Bufetat, region øst og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU (tidligere Atferdssenteret). Prosjektet startet i 2012 etter initiativ fra regionskontoret i Bufetat øst, og ble avsluttet i desember 2016. 

Bakgrunn

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn i alderen 3–12 år, tilpasset det kommunale tjenestenivået. Målet med TIBIR er å avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt og bidra til å utvikle et positivt samspill i familien. Den består av seks intervensjoner som retter seg mot foreldre, ansatte i barnehage/skole og barnet selv. TIBIR bygger på de samme prinsippene som PMTO (Parent Management Training – Oregon). 

NUBU er faglig og administrativt ansvarlig for PMTO og TIBIR. Implementering av programmene i kommunene organiseres regionalt. To regionskoordinatorer (ansatt ved NUBU) og to regionskonsulenter (administrativt ansatt i Bufetat) har ansvaret for implementeringen i Region Øst. 

Bufetat tok i 2011 initiativ til å starte et samarbeidsprosjekt med NUBU for å muliggjøre implementeringen av TIBIR i større skala.

Målet 

Målene med prosjektet var følgende: 

  • Muliggjøre spredning av TIBIR til flere kommuner. 

  • Bedre utvalgte kommuners kompetanse og tilbud til familier med barn i risiko for å utvikle atferdsproblemer, og til familier med barn som har utviklet atferdsvansker. 

  • Gi Bufetat en klarere 2. linjefunksjon når det gjelder PMTO-arbeidet. Bufetats rolle som rådgiver/veileder i kommuner skulle styrkes, samtidig som man beholdt et spesielt ansvar for de mest alvorlige sakene.  Ved å gi opplæring og veiledning til kommunalt ansatte, kunne man forvente færre henvisinger til Bufetat, slik at mer tid på sikt kunne brukes på videre kompetanseheving i kommunene. 

  • Være pilot for hvordan implementeringen av TIBIR kunne organiseres og gjennomføres i samarbeid med Bufetat, med tanke på fremtidig videre spredning i Region Øst og eventuelt andre regioner.

Samlet sett anses prosjektet som vellykket. Evalueringen viser at den brede innsatsen på tvers av de involverte instansene, har gitt en betraktelig økning i antall TIBIR-kommuner i regionen. Tiltakene rapporteres å være både virksomme og lett tilgjengelige for familiene, noe som tyder på at implementeringen er gjort med god kvalitet og at kommunene har klart å nyttiggjøre seg den nye kompetansen.

Ascjem, S. C., Gomez, B. A., Olsen, K., og Torsvik, S. (2017) Evaluering av Bufetat − TIBIR-prosjektet (2012-2016). Rapport. ISBN 978-82-93406-03-7. Oslo: NUBU og Bufetat

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.