Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO

Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO

To nye masteroppgaver fra VID Vitenskapelige høyskole har tatt for seg empowerment og autonomi i behandlingsmetoden PMTO: Hvordan PMTO-terapeuter opplever å fremme empowerment gjennom metoden og hvordan foreldre opplever autonomistøtte i behandlingen.

PMTO (Parent Management Training – Oregon) er bygget på forskning og erfaring med hvordan negative samspillsmønstre oppstår i familier, hvordan de opprettholdes over tid og ikke minst, hva som skal til for å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn slik at det negative samspillet brytes, positiv utvikling fremmes og atferdsvanskene reduseres.

Begge masteroppgavene har gjennomført kvalitative undersøkelser med utgangspunkt i temaene autonomi og empowerment. På norsk brukes ofte ordet myndiggjøring eller brukermedvirkning om empowerment.

Empowerment-tilnærmingen beskrives slik i den ene masteroppgaven; den «legger vekt på likeverd og at terapeuten og familien i felleskap utvikler den kunnskapen som skal bidra til at familien får kraft til å handle, samtidig som terapeuten viser respekt for familiens evne til å velge».

Studien knyttet til autonomi lener seg til en forståelse av autonomi som selvrepresentasjon og selvbestemmelse, hvor begrepet autonomi synes å omhandle foreldres opplevelse av å kunne opptre i tråd med seg selv. Begrepet ses tydelig i en sosial kontekst.

Foreldre i «førersete» under PMTO-behandlingen

Siril Cock Aschjem har tatt for seg det førstnevnte: «Autonomi og foreldreskap. En kvalitativ studie av foreldres erfaringer med autonomistøtte i PMTO-behandling». 

Aschjem intervjuet fem foreldre som alle hadde avsluttet PMTO i løpet av det siste året. Hun tok særlig for seg at hvorvidt foreldrene i PMTO-behandlingen opplevde at deres egenkompetanse og aktive stemme ble etterspurt og gyldiggjort, og om foreldrene opplevede selvbestemmelse og gjensidighet.

Den andre masteroppgaven, «Empowerment og PMTO. En kvalitativ studie av hvordan terapeuter fremmer empowerment i en evidensbasert metode», av Hege Havnås, har sett på lignende problemstillinger, men fra terapeutens ståsted. 

Havnås så blant annet nærmere på hvordan terapeutene mener PMTO- behandlingen påvirker foreldrenes motivasjon og tro på egen kompetanse, og hvordan terapeutene bidrar til at foreldrene selv er i førersetet av endringsarbeidet knyttet til sitt barn.

Hva som fremmer empowerment og selvbestemmelse i PMTO

Funnene fra studien til Aschjem tyder på at alle foreldrene hadde erfaringer med å bli møtt anerkjennende, av samskaping og likeverd med terapeuten. De opplevde stor grad av selvbestemmelse, tilpasning av metoden og empowerment i foreldrerollene. Funnene tyder på at foreldrene gjennom behandlingsprosessen oppdaget egen kunnskap og ferdigheter. Studien tyder derfor på at behandlingsmetoden ivaretok og fremmet foreldrenes autonomi.

Havnås intervjuet fire terapeuter, og funnene i studien tyder på at alle terapeutene har klare oppfatninger av hva som fremmer empowerment i PMTO.

Det var særlig tre forhold ved arbeidsmetoden i PMTO som terapeutene mener bidrar til egenutvikling for foreldrene:

1) familien selv definerer mål og ønsker for behandlingen
2) familien får redskaper til å mestre foreldreskapet tilpasset den enkelte familie, og
3) rollespill og øvelse på konkrete ferdigheter bidrar til mestring.

Interessante funn – mer i neste nummer av KONTEKSTonline

Det er spennende med to masteroppgaver som tar for seg svært viktig aspekter i PMTO -  selvbestemmelse, autonomi og mestring - sett fra to ulike ståsteder i en terapisetting.

På denne måten får vi innblikk i lignende temaer, både ut fra foreldrenes opplevelser og terapeutenes, og kan til en viss grad se om funnene i de to undersøkelsene sammenfaller med hverandre.

I neste nummer av vårt populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline, kommer 1. mars 2021, vil vi se nærmere på funnene i de to kvalitative undersøkelsene, og dere kan lese mer om dette.

Siril Cock Aschjem og Hege Havnås er PMTO-regionkonsulenter i region Øst. Stillingene er administrativt underlagt Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), mens den faglig er tilknyttet NUBU.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.