Du er her:

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Teorien som ligger til grunn for forståelsen av atferdsvansker hos barn og utformingen av behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO), handler om at vi mennesker lærer gjennom det sosiale samspillet vi har med hverandre.

PMTO er bygget på forskning og erfaring med hvordan negative samspillsmønstre oppstår i familier, hvordan de opprettholdes over tid og ikke minst, hva som skal til for å redusere eller stoppe denne måten å være sammen på. Forskningen viser at når denne negative samværsformen får dominere foreldre-barn-relasjonen, øker risikoen for at barnet kan utvikle problematferd, og i verste fall alvorlige atferdsvansker.

Målet med PMTO-behandlingen er å stanse eller redusere alvorlig problematferd hos barn ved å gjenopprette en positiv relasjon mellom foreldre og barn, slik at det negative familiesamspillet brytes og barnets prososiale utvikling fremmes og styrkes. Foreldrene anses som barnets viktigste hjelpere til å erstatte problematferd med alternativ oppførsel og uttrykksformer som er sosialt aksepterte. Behandlingen er i stor grad rettet mot å snu foreldres uhensiktsmessige væremåter og holdninger, til foreldreferdigheter som vil gjøre dem bedre i stand til å møte barnet på en utviklingsfremmende måte.  

www.pmto.no har vi samlet nyttige tips og ressurser for foreldre.

For et nærmere innblikk i hva behandlingsmetoden inneholder, se demonstrasjon i denne korte introduksjonsvideoen: PMTO demonstrasjonsvideo.

Målgruppe

Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom tre og tolv år som har alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart over tid (minimum et halvt år). Barnets symptomer kjennetegnes ofte i form av uvanlig stor trassighet og opposisjon, liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll og svake sosiale ferdigheter. Med barnets økende alder, overføres ofte reaksjonsmønsteret til arenaer utenfor hjemmet.

Behandlingens fokus

 • Foreldre gjøres til eksperter på sitt eget barn, og terapeuten er foreldrenes aktive støttespiller

 • Foreldre og terapeut inngår i en gjensidig og forpliktende samarbeidsrelasjon basert på utprøving og erfaringsutveksling av ny foreldrepraksis

 • Familiens ressurser kartlegges og vektlegges i endringsarbeidet

 • Foreldre trenes i å være oppmuntrende når barnet trener inn nye mestringsområder og når barnet følger de forventinger og krav som foreldrene på forhånd har formidlet til barnet

 • Foreldre trenes i hvordan de kan opptre konsekvent i å følge opp hvilke regler og normer som gjelder i deres familie

 • Foreldre trenes i hvordan de skal følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger de forventninger eller regler som er formidlet til barnet på forhånd

 • Foreldre trenes i å gjenvinne kontrollen over sine negative følelser som bidrar til at barnet lettere kan følge foreldrenes beskjeder

 • Foreldre trenes i hvordan de kan tilrettelegge og følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet for å sikre at barnet ikke overlates til aktiviteter eller sosiale miljøer som ikke er positive for barnets utvikling

Arbeidsform

 • Ukentlige møter mellom terapeut og foreldre med fokus på mestring

 • Typisk omfang på behandlingsforløpet er 15–30 ukentlige møter à én time

 • Det legges vekt på at begge foreldre skal delta i behandlingen. Foreldre som ikke bor sammen, kan møte sammen eller hver for seg. Steforeldre som bor sammen med barnet, oppfordres også til å delta sammen med barnets forelder

 • Barnet involveres i behandlingsrommet ved behov

 • Foreldre trenes i terapitimene i nye måter å møte barnet på ved hjelp av praktiske øvelser som de gjennomgår ukentlig med terapeuten, etter utprøving hjemme

 • Foreldre og terapeut formulerer og evaluerer felles mål og delmål gjennom hele behandlingsforløpet

 • Dersom problemene også er til stede i skole/barnehage, er det nødvendig å arbeide på disse arenaene i tillegg

Kontaktinformasjon

Foreldre som ønsker tilbud om PMTO, enten individuelt eller i gruppe med andre foreldre, kan enten kontakte de kommunale hjelpetjenestene for barn og unge, den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) eller Bufetats kontor innenfor egen region. Tilbudet er fremdeles ikke landsdekkende, men det finnes en oversikt over hvor i landet tilbudet eksisterer på www.pmto.no.

I tillegg til behandlingsmetoden PMTO, er det utviklet flere intervensjoner avledet av prinsipper fra PMTO innenfor forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Disse forvaltes i kommunale tjenesteområder i over 100 utvalgte kommuner og bydeler. Intervensjonene skal bistå barn og familier hvor foreldre strever med krevende eller utfordrende barn i sin oppdragerfunksjon, først og fremst for de som er i risiko for å utvikle problematferd, men også for de som innfrir diagnosekriteriene. 

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, ta kontakt med en av våre koordinatorer:

Regionkoordinator i Sør-Norge: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i Øst-Norge: Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i Vest-Norge: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i Nord-Norge: Kristin Richardsen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.