Du er her:

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

PMTO er evidensbasert og bygger på grundig og omfattende, nasjonal og internasjonal forskning om hvordan hjelpe familier med barn som har utviklet atferdsvansker.

Teorien bak og utformingen av metoden tar utgangspunkt i at vi mennesker utvikler oss og lærer gjennom sosiale samspill i nære relasjoner. Når familier av ulike grunner har en hverdag preget av konflikter, og foreldrene strever i sin oppdragerrolle med å få barna til å samarbeide om daglige rutiner, kan det oppstå samspillsmønstre som opprettholder og øker samarbeidsutfordringene i familiene. 

Målet med PMTO-behandlingen er å legge til rette for endringsprosesser i kommunikasjonen og samspillet i familien og med andre sentrale voksne rundt barnet. 
Resultatene fra forskningen viser at når de voksne klarer å endre sin kommunikasjonsform og væremåte, reduseres eller stopper atferdsvanskene i familien. I tillegg øker barnets sosiale kompetanse. 

Målgruppe

PMTO-behandling tilbys til familier med barn i alderen 4-12 år som viser tegn på atferdsvansker som har vedvart et halvt år eller mer. Barnet kan oppføre seg på måter som andre oppfatter som normbrytende og upassende gitt barnets alder,  samtidig som det strever med hvordan forholde seg til andre jevnaldrende barn. Foreldrene på sin side, kan streve i sin oppdragerrolle og behandlingen retter seg hovedsakelig mot foreldrene slik at de selv kan lede endringene i egen familie. Barnet inviteres med i enkelte timer slik at behandlingen kan tilpasses barnets behov og at barnet får anledning til å bidra inn med sine erfaringer.

Behandlingen

Temaene i møtene tar utgangspunkt i noen konkrete foreldrestrategier som har vist seg å være nyttige i arbeidet med å endre samspill og fremme en mer hensiktsmessig foreldrepraksis. Ved oppstart utarbeides konkrete mål som familien ønsker å oppnå. I samtalene legges det vekt på hvordan foreldrestrategiene kan tilpasses den enkelte familie og tas i bruk i hverdagen. Dette gjøres gjennom refleksjon, utforskning, problemløsning, utprøvning og øving på nye strategier. Bruk av demonstrasjon og øvelser legger til rette for at foreldrene i større grad kan forstå barnets behov og tilpasse sin måte å møte dette på. 

Et av hovedmålene i PMTO er at foreldrene skal oppleve økt mestring i rollen som foreldre, ta i bruk egne ressurser og jobbe mot det de ønsker å oppnå for sin familie. Foreldrene kan få hjelp til å finne måter å være sensitive og imøtekommende overfor barnets behov, samtidig som de er tydelige i sine forventninger og takler uenigheter og konflikter på en forutsigbar og planlagt måte. Foreldrene jobber med egen følelsesregulering, forebygging av konflikter og hvordan de kan legge til rette for flere gode felles opplevelser med barna. Det jobbes også med hvordan foreldrene konkret kan støtte barnet i utviklingen av sosiale ferdigheter.

Behandlingsforløpets varighet er avhengig av familiens behov, som regel mellom 15–30 ganger, med ukentlige møter. Det er ønskelig at begge foreldre er med i behandlingen. Foreldre som ikke bor sammen, kan møte sammen eller hver for seg. Andre viktige omsorgspersoner oppfordres også til å delta. Dersom vanskene viser seg på barnets skole/barnehage, kan det være viktig å innlede et samarbeide med de ansatte rundt barnet. 

Kontaktinformasjon

Det gis tilbud om PMTO i mange kommuner, men tilbudet er fortsatt ikke landsdekkende, se www.pmto.no. Foreldre som ønsker tilbud om PMTO individuelt eller i gruppe med andre foreldre, kan kontakte hjelpetjenestene for barn og unge i egen kommune og forhøre seg om mulighetene.

I tillegg til behandlingsmetoden PMTO, er det utviklet flere tiltak i forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).  Disse baserer seg på de samme prinsippene som PMTO og er implementert i kommunale tjenesteområder som skal bistå familier som strever med utfordringer i hverdagen og hvor familiene har barn som står i fare for å utvikle eller har utviklet atferdsvansker.

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, ta kontakt med en av våre koordinatorer:
Regionkoordinator i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatorer i øst:  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem
Regionkoordinator i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinator i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinator i nord: Kristin Richardsen

www.pmto.no har vi samlet nyttige tips for foreldre.

For et nærmere innblikk i hva behandlingsmetoden inneholder, se demonstrasjon i denne korte introduksjonsvideoen: PMTO demonstrasjonsvideo.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.