Special Menu

Du er her:

PMTO effektiv mot atferdsproblemer

Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO) er en effektiv og virksom behandlingsmetode for familier som har barn med alvorlige atferdsproblemer. Dette gjelder også her i Norge.

En studie viser at foreldre som fikk PMTO, rapporterte om mindre utagerende atferd hos sine barn sammenliknet med dem som mottok annen type behandling. Barnas lærere rapporterte samtidig om økt sosial kompetanse. PMTO synes å være særlig effektivt for barn under åtte år.

112 barn

Studien omfattet 112 barn henvist til hjelpeapparatet for atferdsproblemer (80 % gutter, 20 % jenter) hvorav 59 familier fikk PMTO og 53 fikk ordinære tjenester (tilfeldig fordelt). Barna var i alderen fire til 12 år (gjennomsnittlig 8,4 år). Data ble innhentet før og etter behandling via spørreskjema til foreldre og lærere og en videofilmet samspillsobservasjon.

Hensikten med studien var å sammenlikne utbyttet av PMTO-behandling versus annen type behandling i arbeidet med å redusere atferdsproblemer. Gjennom PMTO får foreldre hjelp til å endre negative samhandlingsmønstre i familien ved å trene på ulike foreldreferdigheter

Grensesetting

Resultatene viser at foreldrene som fikk PMTO utviklet bedre ferdigheter i grensesetting enn dem som fikk ordinær behandling, og at barnas samarbeidsferdigheter dermed endret seg til det bedre. Barna i PMTO-familiene ble også vurdert å være mer sosialt kompetente av lærerne sammenliknet med dem som fikk ordinær behandling. PMTO-foreldrene var også mest fornøyde med behandlingen.

Klinikere og forskere bør samarbeide

Behandlingstilbudet til barn med atferdsproblemer er generelt godt i Norge sammenliknet med mange andre land. Resultatene støtter imidlertid viktigheten av å jobbe med atferdsproblemer gjennom foreldre. For å kunne videreutvikle PMTO og si noe om hvorfor og hvordan metoden virker, er det nødvendig at klinikere og forskere samarbeider for å identifisere viktige endringsmekanismer. Det er samtidig viktig å undersøke hvorfor ikke alle har nytte av PMTO og hvordan metoden kan tilpasses større barn.


Ogden, T., & Amlund-Hagen, K. (2008). Treatment effectiveness of parent management training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology 76, 607–621.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.