Du er her:

Eksterne evalueringer av PMTO

Her kan du lese om evalueringene av PMTO ved henholdsvis Ungsinn, ved Universitetet i Tromsø, og ved Blueprints for healthy youth Development.

Ungsinn er et norsk, elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer, praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Her finner du Ungsinns vurdering av PMTO.

Blueprints for Healthy Youth Development registrerer evidensbaserte utviklingsprogrammer som skal fremme helse og trivsel for barn og tenåringer. Blueprintsprogrammer er familie-, skole- og nærmiljøbaserte – fra brede forebyggende programmer, til svært målrettete programmer for utsatte barn ogunge.

Her finner du Blueprints vurdering av PMTO.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.