Du er her:

Multisystemisk terapi (MST)

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12–18 år, med alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.

MST er et frivillig tilbud innenfor barnevernet. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. MST-terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. Behandlingstilbudet skreddersys til den enkelte familie. Hver uke setter foreldrene, ungdommen og terapeuten mål for arbeidet og lager en praktisk plan for hvordan målene skal nås. Målene skal være konkrete slik at familie og terapeut lett kan se om de nås. Arbeidet er intensivt og i visse perioder dreier det seg om flere hjemmebesøk i uka, samt møter med skole og støttepersoner i nærmiljøet. Foreldrene har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det, 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis ungdommen har nådd målene som ble satt for arbeidet.

MST har vist gode resultater i Norge og USA.

Målet for behandlingen er at ungdommen skal fungere godt – og uten atferdsproblemer. For å oppnå dette, jobbes det med å: 

  • Styrke familiens samhold og omsorg for hverandre

  • Styrke foreldrenes oppdragelsespraksis

  • Gjenopprette kontakt med positive venner og øke ungdommens deltakelse i positive fritidsaktiviteter

  • Hindre kontakt med negative miljøer, ettersom vi vet at atferdsproblemer «smitter»

  • Bedre ungdommens prestasjoner i skolen eller arbeidslivet

  • Styrke kontakten mellom familien og omgivelsene, dvs. det sosiale nettverket, skolen, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet

  • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling. NUBU har ansvar for opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

Kontaktinformasjon:

For tilbud om MST-behandling, kontakt Bufetat:

Region Midt-Norge Tlf: 46 61 75 00 E-post: region.midt@bufetat.no
Region nord         Tlf: 46 61 55 00 E-post: region.nord@bufetat.no
Region sør            Tlf: 46 61 80 00 E-post: region.sor@bufetat.no
Region vest         Tlf: 46 61 93 00 E-post: region.vest@bufetat.no
Region øst           Tlf: 46 61 60 00 E-post: region.ost@bufetat.no

For mer informasjon om MST som behandlingsmetode, kontakt NUBU:
Fagdirektør, Utviklingsavdeling ungdom: Bernadette Christensen, eller assisterende fagdirektør Nina Tollefsen.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.